หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาคู่มือการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นด้วยอักษรเบรล์

ผู้วิจัย/Authors:

พรรณวิภา บรรณเกียรติ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title:

การพัฒนาคู่มือการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นด้วยอักษรเบรล์

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ, ครั้งที่ 4, เรื่องสุขภาพจิตกับภัยพิบัติ, วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ, กรุงเทพมหานคร, หน้า 117.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตูผล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นด้วยตัวอักษรเบรล์ และศึกษาผลการใช้คู่มือของครูที่มีความบกพร่องทางการเห็น คณะผู้วิจัยได้สร้างคู่มือตามขั้นตอนของการสร้างหลักสูตร โดยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับธรรมชาติและปัญหาสุขภาพจิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี กระบวนการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ยกร่างหลักสูตร สร้างเอกสารคู่มือ ตรวจสอบคุณภาพคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงแก้ไขสร้างเครื่องมือในการประเมิน อบรมการใช้คู่มือและนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สูตรคำนวณดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency ) และทดสอบค่าที่ (t-test) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ได้คู่มือการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นด้วยอักษรเบรล์ ที่ประกอบด้วยธรรมชาติของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น แนวคิดทฤษฎีในการมองมนุษย์และทฤษฎีพื้นฐานของการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ภาพรวมและขั้นตอนของการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ทักษะพื้นฐานของการปรึกษาและทักษะของการให้การปรึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางเห็น ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของคู่มือที่ระหว่าง 0.7-1.00 2. ภายหลังการทดลองใช้คู่มือครูที่มีความบกพร่องทางการเห็นในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีทักษะการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสูงกว่าก่อนการใช้คู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางที่ระดับ .05
link how many guys cheat why women cheat on husbands
read website married and want to cheat
free abortion pill read when to get abortion
how to spot a cheater how many people cheat open
why men have affairs redirect redirect
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheats women cheat infidelity in marriage
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

ปีที่เผยแพร่/Year:

2548  

Keywords:

เด็ก, อักษรเบลล์, ความบกพร่อง, การพัฒนาคู่มือ การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, จิตวิทยา, จิตเวชศาสตร์ ให้การปรึกษา, ปรึกษา  

Address:

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

Code:

2005000088

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกในการประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตประจำปี 2548

Download:

DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน