หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวล และความพึงพอใจ ในบริการพยาบาล ของญาติผู้ป่วย ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก

ผู้วิจัย/Authors:

นิตยา ชิโนดม, พรทิพา ศุภราศรี

ชื่อเรื่อง/Title:

ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวล และความพึงพอใจ ในบริการพยาบาล ของญาติผู้ป่วย ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก

แหล่งที่มา/Source:

ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การเข้ารับการรักษาของสมาชิกในครอบครัวหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ถือเป็นประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความตื่นตกใจและวิตกกังวลเป็นอย่างมาก อาการเจ็บป่วยที่รุนแรงของผู้ป่วยร่วมกับการรับรู้ของญาติที่มีต่อสถานที่อันน่ากลัวและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยต่าง ๆ นับเป็นสาเหตุสำคัญของความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น ดังนั้นการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนเกี่ยวกับสภาพทั่วไป ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักเหตุผลที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ ประโยชน์ของเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ การปฏิบัติตนของญาติเมื่อเข้าเยี่ยม และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหออภิบาลผู้ป่วยหนักจึงเป็นการเตรียมพร้อมให้กับญาติผู้ป่วยเพื่อให้สามารถรับรู้ ตัดสินใจ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมยังผลให้ญาติผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล และเกิดความพึงพอใจในบริการพยาบาลที่ได้รับ อันจะนำไปสู่การพยาบาลตามแนวความคิดของการดูแลบุคคลแบบองค์รวมและภาพพจน์ที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลในที่สุด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวลและความพึงพอใจในบริการพยาบาลของญาติผู้ป่วยหออภิบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชลบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2542 จำนวน 40 คน โดยแบ่ง 20 คนแรกเป็นกลุ่มควบคุม 20 คนต่อมาเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผนจากคณะผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบแผนการให้ข้อมูล แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว แบบสัมภาษณ์ทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 51.7 ด้านประเภทสถานประกอบการของผู้ประกันตนส่วนใหญ่ทำงานอุตสาหกรรมบริการ ร้อยละ 58.8 สำหรับผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการทางการแพทย์ ปรากฎว่า โดยเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกันตนทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.27 ทางด้านปัญหาอุปสรรคในการขอรับบริการทางการแพทย์ พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความไม่สะดวกจากสถานบริการเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปสถานพยาบาลร้อยละ 45.91 ขั้นตอนการเข้ารับบริการร้อยละ 45.32 การให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการเจ็บป่วยจากเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 24.27 วิจารณ์และสรุป จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาล เพื่อที่ประชาชนที่มารับบริการทุกคนจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจ ประทับใจอย่างสูงสุดในบริการที่ได้รับ
My wife cheated on me click here all wives cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs go redirect

ปีที่เผยแพร่/Year:

2542  

Keywords:

วิตกกังวล, บริการพยาบาล, ความวิตกกังวล, ญาติ, หออภิบาลผู้ป่วยหนัก, การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน, การพยาบาลจิตเวช, psychiatric nursing, anxiety  

Address:

โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

200420007075

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข

Download:

-กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน