ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: ผจงศิลป์ เพิงมาก และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: นโยบายปราบปรามยาเสพติด: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบุคลากรทีมสุขภาพจิตและการให้บริการบำบัดรักษา มุมมองจากบุคลากรผู้ให้บริการ

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 3, 25-27 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, หน้า 369-370.

รายละเอียด / Details:

ความสำคัญ ด้วยยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นนโยบายเร่งด่วน อันเนื่องมาจากความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดอย่างหนักของสารเสพติดภายในประเทศ หน่วยบำบัดรักษายาเสพติดภายในประเทศ หน่วยบำบัดรักษายาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้การป้องกันและการบำบัด รักษาผู้เสพยา การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากรทีมสุขภาพ ที่มีต่อนโยบายการปราบปรามดังกล่าว จึงมีความจำเป็นเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีผลกระทบอย่างไรต่อบุคลากรทีมสุขภาพ การให้บริการบำบัดรักษา และแนวคิดการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้เสพยาที่เข้ารับการบำบัดรักษา ผลการศึกษา นโยบายปราบปรามยาเสพติด มีผลกระทบที่ดีโดยตรงต่อบุคลากรทีมสุขภาพ คือ ทำให้เกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสำคัญของงานที่ทำ เพื่อสนองนโยบายของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ รวมทั้งรู้สึกภูมิใจและยินดีที่จะให้บริการ ซึ่งมีผลสืบเนื่องทำให้บุคลากรตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายก็มีผลกระทบในแง่ลบ (โดยไม่ได้คาดคิด) ด้วยเช่นกันคือ ทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการบำบัดรักษาด้อยลงกว่าที่ควร เช่น ต้องให้บริการอย่างเร่งรีบแก่ผู้รับบริการจำนวนมาก (ทั้งกลุ่มผู้เสพยาบ้าและผู้เสพเฮโรอีน และไม่สามารถให้บริการติดตามเยี่ยมบ้านแก่ผู้รับบริการได้ในช่วงของการปราบปราม รวมทั้งต้องให้บริการแบบตั้งรับมากกว่าบริการเชิงรุก

Keywords: ยาเสพติด, สารเสพติด, ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน, นโยบาย, การบำบัดผู้ติดยาเสพติด, บริการบำบัด, บุคคลากรทีมสุขภาพจิต, drug abuse, substance dependence

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 20040000131

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตประจำปี 2547

Download: -