หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: นโยบายปราบปรามยาเสพติด: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบุคลากรทีมสุขภาพจิตและการให้บริการบำบัดรักษา มุมมองจากบุคลากรผู้ให้บริการ

ผู้วิจัย/Authors:

ผจงศิลป์ เพิงมาก และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title:

นโยบายปราบปรามยาเสพติด: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบุคลากรทีมสุขภาพจิตและการให้บริการบำบัดรักษา มุมมองจากบุคลากรผู้ให้บริการ

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 3, 25-27 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, หน้า 369-370.

รายละเอียด / Details:

ความสำคัญ ด้วยยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นนโยบายเร่งด่วน อันเนื่องมาจากความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดอย่างหนักของสารเสพติดภายในประเทศ หน่วยบำบัดรักษายาเสพติดภายในประเทศ หน่วยบำบัดรักษายาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้การป้องกันและการบำบัด รักษาผู้เสพยา การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากรทีมสุขภาพ ที่มีต่อนโยบายการปราบปรามดังกล่าว จึงมีความจำเป็นเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีผลกระทบอย่างไรต่อบุคลากรทีมสุขภาพ การให้บริการบำบัดรักษา และแนวคิดการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้เสพยาที่เข้ารับการบำบัดรักษา ผลการศึกษา นโยบายปราบปรามยาเสพติด มีผลกระทบที่ดีโดยตรงต่อบุคลากรทีมสุขภาพ คือ ทำให้เกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสำคัญของงานที่ทำ เพื่อสนองนโยบายของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ รวมทั้งรู้สึกภูมิใจและยินดีที่จะให้บริการ ซึ่งมีผลสืบเนื่องทำให้บุคลากรตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายก็มีผลกระทบในแง่ลบ (โดยไม่ได้คาดคิด) ด้วยเช่นกันคือ ทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการบำบัดรักษาด้อยลงกว่าที่ควร เช่น ต้องให้บริการอย่างเร่งรีบแก่ผู้รับบริการจำนวนมาก (ทั้งกลุ่มผู้เสพยาบ้าและผู้เสพเฮโรอีน และไม่สามารถให้บริการติดตามเยี่ยมบ้านแก่ผู้รับบริการได้ในช่วงของการปราบปราม รวมทั้งต้องให้บริการแบบตั้งรับมากกว่าบริการเชิงรุก
cheaters click here read
how to spot a cheater women affair open

ปีที่เผยแพร่/Year:

2547  

Keywords:

ยาเสพติด, สารเสพติด, ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน, นโยบาย, การบำบัดผู้ติดยาเสพติด, บริการบำบัด, บุคคลากรทีมสุขภาพจิต, drug abuse, substance dependence  

Address:

ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

Code:

20040000131

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

Thailand.

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตประจำปี 2547

Download:

-กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน