หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้วิจัย/Authors:

ศุภรัตน์ เอกอัศวิน

ชื่อเรื่อง/Title:

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดสมุทรสงคราม

แหล่งที่มา/Source:

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3, กันยายน 2545, หน้า 143-150

รายละเอียด / Details:

ปัญหาการพยายามฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีขนาดของปัญหาเพิ่มมากขึ้นทุกปี สำหรับเขตสาธารณสุขที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มัอัตราการพยายามฆ่าตัวตายสูงที่สุดติดต่อกันถึง 2 ปี คือในปี 2541 และ 2542 ในการศึกษานี้ใช้วิธีศึกษาย้อนหลัง case-control study กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 46 ราย และกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลแห่งเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกันด้วยสาเหตุเจ็บป่วยอื่น จำนวน 92 ราย โดยใช้แบบสอบถามที่ออกแบบโดยผู้วิจัยร่วมกับแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิต เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือนสิงหาคม 2545 สถิติในการวิเคราะห์คือ chi-squares และ odds ration พบลักษณะประชากรของผู้พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2.3 เท่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพคู่อยู่ด้วยกัน อาชีพรับจ้าง มีความเพียงพอของรายรับ ปัจจัยด้านประชากรที่สัมพันธ์กับการพยายามฆ่าตัวตาย ได้แก่ บุคลิกภาพ สุรา เคยฆ่าตัวตายมาก่อน เคยมีอาการโรคจิต มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการพยายามฆ่าตัวตาย ได้แก่ เมื่อมีปัญหามักไม่ปรึกษาคนอื่น ใช้วิธีเขียนระบาย การเข้าใจถึงลักษณะประชากร และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนี้จะนำไปสู่การป้องกัน ส่งเสริมช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างเหมาะสมต่อไป
click here cheat on husband what is infidelity
read go married and want to cheat
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater

ปีที่เผยแพร่/Year:

2545  

Keywords:

ระบาดวิทยา,การพยายามฆ่าตัวตาย จังหวัดสมุทรสงคราม  

Address:

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

0000287

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

Thailand.

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download:

Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.82MB
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน