นายกฯไม่ห่วงซิกายันไทยรับมือโรคระบ...
  สบส.ไอเดียเจ๋งเปิดอบรมระบบออนไลน์ ...
  รมว.สธ.ชวนหมออนามัย ร่วมปฏิรูประบบ...
  ผอ.รพ.เสนา ยันรักษาบัตรทอง-จ่ายยาต...
  รูโหว่เบ้อเริ่ม!! “ธุรกิจเหล้า” จั...

การดำเนินงานเสริมสร้างบทบาทหญิงชายกรมสุขภาพจิต

โดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต               

<<--ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย-->>
  >>จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
  >>จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
  >>จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 
  >>จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 


  แผนแม่บท 2550 - 2554 และกลยุทธ์


  ความเป็นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เห็นชอบให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดีขึ้นไป จำนวน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equity Officer : CGEO) ในหน่วยงาน โดยให้มอบหมายหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point : GFP) ในหน่วยงาน และจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนงาน/โครงการ โดย ก.พ. ได้กำหนดคุณสมบัติ อำนาจ หน้าที่ของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย และบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ดังนี้


  ๑.อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
๑.๑ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างข้าราชการหญิงและชาย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของส่วนราชการ
๑.๒ ริเริ่มและจัดให้มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจแนวคิดบทบาทหญิงชายให้กับข้าราชการเพื่อให้เกิดความตระหนัก และผสมผสานแนวคิดเรื่องบทบาทหญิงชายในการทำงานของข้าราชการในส่วนราชการ
๑.๓ ติดตาม ตรวจสอบ รับฟังและให้คำปรึกษาแนะนำให้การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการเป็นไปตามหลักความเสมอภาค หลักสิทธิมนุษยชน และมติ ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน
๑.๔ สร้างเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายระหว่างส่วนราชการ เพื่อร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับบทบาทหญิง ชาย และความรู้เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย และจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป
๑.๕ กำกับ ดูแลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป

  ๒.คุณสมบัติของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
๒.๑ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือเทียบเท่า หรือรองหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
๒.๒ ผ่านการอบหลักหลักสูตร “บทบาทหญิงชายในกระแสหลักการพัฒนาและการผลักดันบทบาทหญิงชายเป็นกระแสหลัก” (Gender Mainstreaming and Gender Advocacy) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (สกส.) ตามที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ในโอกาสแรกที่กระทำได้ ทั้งนี้ ไม่ควรเกินระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

  ๓.การดำเนินการของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการมอบหมายให้มีหน่วยงานภายในทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแต่ละหน่วยงาน
๓.๒ ให้ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมีหน้าที่ ดำเนินการให้แก่ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในกิจกรรมที่เกี่ยวกับแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้งติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของส่วนราชการ
๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการ ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินการของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายเป็นประธาน และมีกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
๓.๔ ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายตามแผนแม่บทของส่วนราชการ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี ทั้งนี้ สำหรับปีแรกให้รายงานการแต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย การมอบหมายหน่วยงานทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การแต่งตั้งคณะกรรมการและการจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของส่วนราชการ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี ต่อไป

  การดำเนินงานเสริมสร้างบทบาทหญิงชายกรมสุขภาพจิต
๑. ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายของกรมสุขภาพจิต
ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
(CGEO)
ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
(GFP)
นายแพทย์อภิชัย มงคล
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กองการเจ้าหน้าที่

๒. ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ร่วมพิจารณาจัดทำร่างแผนแม่บทการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
<<ร่างแผนแม่บท>>  <<แผนแม่บทและกลยุทธ์>> 
๓. กรมสุขภาพจิตมีผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมสุขภาพจิต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙

<< Download แบบรายงานผล และ เอกสารทั้งหมด (PDF File) >>


Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   แบบทดสอบ   |   รายงาน และสถิติ

Intranet   |   สมุดเยี่ยมชม   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.


กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster

                    

    ปฎิรูปกฏหมายไทย   กบข.   
::: :::