หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมเพื่อลดความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการตรวจรักษา โดยการแทงเข็มทางหลอดเลือดดำ

ผู้วิจัย/Authors:

นงลักษณ์ จินตนาดิลก

ชื่อเรื่อง/Title:

ศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมเพื่อลดความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการตรวจรักษา โดยการแทงเข็มทางหลอดเลือดดำ

แหล่งที่มา/Source:

วารสารพยาบาลศาสตร์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2545, หน้า 51-62.

รายละเอียด / Details:

การปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมเป็นการพยาบาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการช่วยลดความกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน ที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดของการตรวจรักษาโดยการแทงเข็มทางหลอดเลือดดำ ดำเนินการวิจัยโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยสังเกตสถานการณ์จริง 8 สถานการณ์บนหอผู้ป่วยในระหว่างที่เกิดกิจกรรมการแทงเข็มทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน และทำการสัมภาษณ์พยาบาลประจำการ 8 ราย และนักศึกษาพยาบาล 1 ราย ที่อยู่ในเหตุการณ์ ถึงเหตุผลของการปฏิบัติ ผลของการศึกษาพบว่า มีการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมเพื่อลดความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการตรวจรักษา โดยการแทงเข็มทางหลอดเลือดดำน้อยมาก ผู้ป่วยเด็กมีความกลัวอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ส่วนใหญ่พยาบาลประจำการใช้การปลอบใจเด็กในขณะที่กำลังหัตถการนั้นด้วย คำพูดเท่านั้น ไม่พบการใช้การเล่นเพื่อการเตรียมตัวเด็กก่อนการทำหัตถการ รวมทั้งไม่พบว่ามีการใช้การเล่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กเพื่อลดความกลัวในขณะที่ได้รับการทำหัตถการ ด้วยเหตุผลว่าไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวเด็กวัยก่อนเรียนก่อนการทำหัตถการอย่างไร รวมทั้งไม่เคยใช้การเล่นเพื่อเบี่ยง เบนความสนใจของเด็กเพื่อลดความกลัวในขณะทำหัตถการมาก่อน ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางของการปฏิบัติการพยาบาลในเรื่องนี้ไว้ว่าควรปฏิบัติเช่นไร และเสนอให้จัดหาอุปกรณ์ซึ่งเป็นของเล่นที่ใช้ในการเตรียมเด็ก เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะเผชิญกับการทำหัตถการต่าง ๆ ประจำทุกหอผู้ป่วยที่มีเด็กวัยก่อนเรียนเข้ารับการรักษา รวมทั้งได้เสนอให้ฝ่ายการศึกษาทำวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในเรื่องนี้ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง
cheaters wife affair read
website open i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories site suction abortion
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife

ปีที่เผยแพร่/Year:

2545  

Keywords:

การพยาบาลด้านจิตสังคม, ความกลัว, เด็กวัยก่อนเรียน, การแทงเข็มทางหลอดเลือดดำ  

Address:

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

Code:

0000000072

ISSN/ISBN:

0125-8885

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน