ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: นงลักษณ์ จินตนาดิลก

ชื่อเรื่อง/Title: ศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมเพื่อลดความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการตรวจรักษา โดยการแทงเข็มทางหลอดเลือดดำ

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2545, หน้า 51-62.

รายละเอียด / Details:

การปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมเป็นการพยาบาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการช่วยลดความกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน ที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดของการตรวจรักษาโดยการแทงเข็มทางหลอดเลือดดำ ดำเนินการวิจัยโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยสังเกตสถานการณ์จริง 8 สถานการณ์บนหอผู้ป่วยในระหว่างที่เกิดกิจกรรมการแทงเข็มทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน และทำการสัมภาษณ์พยาบาลประจำการ 8 ราย และนักศึกษาพยาบาล 1 ราย ที่อยู่ในเหตุการณ์ ถึงเหตุผลของการปฏิบัติ ผลของการศึกษาพบว่า มีการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมเพื่อลดความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการตรวจรักษา โดยการแทงเข็มทางหลอดเลือดดำน้อยมาก ผู้ป่วยเด็กมีความกลัวอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ส่วนใหญ่พยาบาลประจำการใช้การปลอบใจเด็กในขณะที่กำลังหัตถการนั้นด้วย คำพูดเท่านั้น ไม่พบการใช้การเล่นเพื่อการเตรียมตัวเด็กก่อนการทำหัตถการ รวมทั้งไม่พบว่ามีการใช้การเล่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กเพื่อลดความกลัวในขณะที่ได้รับการทำหัตถการ ด้วยเหตุผลว่าไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวเด็กวัยก่อนเรียนก่อนการทำหัตถการอย่างไร รวมทั้งไม่เคยใช้การเล่นเพื่อเบี่ยง เบนความสนใจของเด็กเพื่อลดความกลัวในขณะทำหัตถการมาก่อน ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางของการปฏิบัติการพยาบาลในเรื่องนี้ไว้ว่าควรปฏิบัติเช่นไร และเสนอให้จัดหาอุปกรณ์ซึ่งเป็นของเล่นที่ใช้ในการเตรียมเด็ก เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะเผชิญกับการทำหัตถการต่าง ๆ ประจำทุกหอผู้ป่วยที่มีเด็กวัยก่อนเรียนเข้ารับการรักษา รวมทั้งได้เสนอให้ฝ่ายการศึกษาทำวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในเรื่องนี้ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง

Keywords: การพยาบาลด้านจิตสังคม, ความกลัว, เด็กวัยก่อนเรียน, การแทงเข็มทางหลอดเลือดดำ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 0000000072

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -