หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการสังเกตเห็นและรายงานอาการข้างเคียงของยาในผู้ป่วยจิตเวช ตึกเฟื่องฟ้า.

ผู้วิจัย/Authors:

ภาวินี ธนบดีธรรมจารี, สุภาวดี บุญชูและทีมตึกเฟื่องฟ้า.

ชื่อเรื่อง/Title:

การพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการสังเกตเห็นและรายงานอาการข้างเคียงของยาในผู้ป่วยจิตเวช ตึกเฟื่องฟ้า.

แหล่งที่มา/Source:

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 5, ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ, จากหลังคาแดงสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2549, หน้า 182.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล จากการเยี่ยมสำรวจของสถาบัน พรพ. ทางตึกได้มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ป้ายชื่อผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเขียนอักษรย่อชื่อยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug : HAD) ลงในป้ายชื่อของผู้ป่วยที่ได้รับยาตัวนั้น ประกอบกับผู้ช่วยเหลือคนไข้ขาดความรู้และทักษะเบื้องต้นในการสังเกตประเมินอาการข้างเคียงของยา และยาจิตเวชบางตัวเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูงพบฤทธิ์ข้างเคียงได้บ่อย อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงงถึงกับชีวิตได้ ทีมตึกเฟื่องฟ้า ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้ต่อยอดกิจกรรมโดยจัดทำโครงการ เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ผชล) ในการสังเกตเห็นและรายงานอาการข้างเคียงของยาในผู้ป่วยจิตเวช" เป็นการสื่อสารให้ทีมตึกเฟื่องฟ้าและทีมสหวิชาชีพได้ทราบว่าผู้ป่วยได้รับยา HAD เพื่อป้องกันอันตรายในระยะเริ่มแรก (Early Detection) ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทกรซ้อนจากยา จำนวนวันนอนที่อยู่โรงพยาบาลลดลงและประหยัดค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ผชล) ในการสังเกตและรายงานอาการข้างเคียงจากยา HAD ในผู้ป่วยจิตเวช
ขอบเขตการวิจัย ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับยา HAD ในตึกเฟื่องฟ้า สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12 คน และผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับยา HAD (Carbamazepine, Clozapine, CPZ, Halop< Lico3 และ Perphenazine) จำนวน 352 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับอาการข้างเคียงจากยา HAD และแบบบันทึกการสังเกตเห็นและรายงานอาการข้างเคียงจากยาของ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ผชล) เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม 2549 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละและ wilcoxon Signed Ranks Test
สรุปผลการวิจัย ระดับความรู้ของผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ผชล) หลังได้รับการอบรม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.002) จากจำนวนผูป่วยเฉลี่ยที่ได้รับยา HAD 58.7 คนต่อเดือน จำนวนผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจากยา 448 ราย จำนวนผู้ป่วยที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ผชล) สามารถสังเกตเห็นและรายงานอาการข้างเคียงจากยา 358 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.9 เป็นผลให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ผชล) สามารถให้การดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำเมื่อพบผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจากยาในเบื้องต้น ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนของยา HAD ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลสั้นลง
ข้อเสนอแนะ ได้วางแผนต่อยอดยาจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงให้ครอบคลุมทั้งหมด เพื่อเป็นการพัฒนา Specific Competency ที่จำเป็นแก่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ผชล) ในหน่วยงาน ช่วยให้สามารถประเมินให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีจากภาวะแทรกซ้อนของยา อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิกเชิงรุกในโรงพยาบาลจิตเวชให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
wife cheaters go open
why men have affairs redirect redirect

ปีที่เผยแพร่/Year:

2549  

Keywords:

ผู้ป่วยจิตเวช, อาการข้างเคียงจากยาจิตเวช, ยารักษาโรคจิต, ยาต้านโรคจิต, ตึกเฟื้องฟ้า, ระบบคุณภาพ, บริการจิตเวช, บุคลากรจิตเวช, HAD, การพัฒนาสมรรถนะ, ทักษะ, ความรู้, ผู้ช่วยเหลือคนไข้, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์  

Address:

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  

Code:

200600088

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 5, ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

Download:

-กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน