หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด

ผู้วิจัย/Authors:

ศิริพร ทองบ่อ

ชื่อเรื่อง/Title:

การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 120. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบดูแลและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีจิตสังคมบำบัด ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรับ แต่ขณะเดียวกันกิจกรรมเชิงรุก โดยเฉพาะการทำค่ายยาเสพติดที่มีการดำเนินการกันหลากหลายก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจว่ามีการดำเนินการอย่างไร โรงพยาบาลฯ ได้ศึกษารูปแบบการทำค่ายยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือ การจัดกิจกรรมในหลักสูตรไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหลักสูตรค่ายยาเสพติดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอันจะช่วยให้การทำค่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด โดยเฉพาะการจัดทำค่ายได้มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ได้คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 เล่ม คือ 1) คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสำหรับกลุ่มปกติ และผู้เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 2) คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสำหรับกลุ่มผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 3) คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสำหรับกลุ่มประชาชน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเนื้อหากิจกรรมในคู่มือแต่ละเล่มจะประกอบด้วยเนื้อหาวิชาหลักในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ 1) กลุ่มวิชากิจกรรมเบื้องต้น/พิธีการ/พิธีกรรม 2) กลุ่มวิชาพัฒนาตนเองด้านจิตใจ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและคุณธรรม 3) กลุ่มวิชาความรู้ 4) กลุ่มวิชาพัฒนาร่างกาย/วินัย/นันทนาการ/กีฬา ข้อเสนอแนะ ในการจัดค่ายยาเสพติด ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้จัดกิจกรรมของหลักสูตรการทำค่ายได้เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อย่างไรก็ตามการนำคู่มือดังกล่าวไปใช้อาจปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละบริบทของสังคมชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

ปีที่เผยแพร่/Year:

2546  

Keywords:

คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด, ค่าย, ค่ายยาเสพติด, สารเสพติด, จิตสังคมบำบัด, กลุ่มเสี่ยง, ผู้ติดสารเสพติด, ชุมชน  

Address:

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  

Code:

00000029

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน