ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร ทองบ่อ

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 120. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบดูแลและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีจิตสังคมบำบัด ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรับ แต่ขณะเดียวกันกิจกรรมเชิงรุก โดยเฉพาะการทำค่ายยาเสพติดที่มีการดำเนินการกันหลากหลายก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจว่ามีการดำเนินการอย่างไร โรงพยาบาลฯ ได้ศึกษารูปแบบการทำค่ายยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือ การจัดกิจกรรมในหลักสูตรไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหลักสูตรค่ายยาเสพติดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอันจะช่วยให้การทำค่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด โดยเฉพาะการจัดทำค่ายได้มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ได้คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 เล่ม คือ 1) คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสำหรับกลุ่มปกติ และผู้เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 2) คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสำหรับกลุ่มผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 3) คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสำหรับกลุ่มประชาชน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเนื้อหากิจกรรมในคู่มือแต่ละเล่มจะประกอบด้วยเนื้อหาวิชาหลักในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ 1) กลุ่มวิชากิจกรรมเบื้องต้น/พิธีการ/พิธีกรรม 2) กลุ่มวิชาพัฒนาตนเองด้านจิตใจ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและคุณธรรม 3) กลุ่มวิชาความรู้ 4) กลุ่มวิชาพัฒนาร่างกาย/วินัย/นันทนาการ/กีฬา ข้อเสนอแนะ ในการจัดค่ายยาเสพติด ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้จัดกิจกรรมของหลักสูตรการทำค่ายได้เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อย่างไรก็ตามการนำคู่มือดังกล่าวไปใช้อาจปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละบริบทของสังคมชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

Keywords: คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด, ค่าย, ค่ายยาเสพติด, สารเสพติด, จิตสังคมบำบัด, กลุ่มเสี่ยง, ผู้ติดสารเสพติด, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000029

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -