หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
Abstract Advanced Search Results
ผลการค้นหาคำว่า เส
Displaying Page / แสดงหน้า 30 of 31
Total Records Found / จำนวนงานวิจัยที่พบ: 603 เรื่อง

581) การดำเนินงานแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายอำเภอแจ้ห่ม.
Author: รัชดา เรืองถนอม    Year: 2551   Source: การประชุมวิชาการ การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 8 เรื่อง "เสริมสร้างชีวิต ฝ่าวิกฤตโลกร้อน" วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2551 ณ. โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 76.

582) เครือข่ายครูใจดี : การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาในโรงเรียน.
Author: วรรณี รัตนธรรมทอง    Year: 2551   Source: การประชุมวิชาการ การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 8 เรื่อง "เสริมสร้างชีวิต ฝ่าวิกฤตโลกร้อน" วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2551 ณ. โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 110.

583) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รรพ.บ้านปางแก อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา.
Author: ธนิดา สุขรมย์    Year: 2551   Source: การประชุมวิชาการ การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 8 เรื่อง "เสริมสร้างชีวิต ฝ่าวิกฤตโลกร้อน" วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2551 ณ. โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 152.

584) การเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะเครียดซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย.
Author: แคทรียา คณฑา    Year: 2551   Source: การประชุมวิชาการ การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 8 เรื่อง "เสริมสร้างชีวิต ฝ่าวิกฤตโลกร้อน" วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2551 ณ. โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 188.

585) การพัฒนาต้นแบบ ชุดโปรแกรมสำหรับผู้ปกครองเพื่อการสอนซ่อมเสริมในเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้.
Author: ศันสนีย์ สุดประเสริฐ    Year: 2551   Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2551, หน้า 69.

586) ประสบการณ์การดูแลตนเองภายหลังการบำบัดทางจิตสังคมของผู้ติดยาเสพติด.
Author: สาละวิน สิทธิวงศ์    Year: 2551   Source: The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, Vol. 22, No. 1, January-June 2008, page 51-52.

587) ภาวะซึมเศร้าและภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยพาร์กินสัน.
Author: อัครวุฒิ วิริยเวชกุล    Year: 2551   Source: วารสารกรมการแพทย์. ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2551, หน้า 53.

588) การใช้ aripiprazole เป็นยาเสริมการรักษาของยาแก้ซึมเศร้าสำหรับโรคซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษา.
Author: ธวัชชัย ลีฬหานาจ    Year: 2551   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2551, หน้า 417.

589) ความชุกของโรคซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน.
Author: หทัยชนนี บุญเจริญ, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์    Year: 2551   Source: วารสารสวนปรุง. ปีที่ 24, ฉบับทึ่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2551, หน้า 42.

590) โรคอัลไซเมอร์...มหันตภัยเงียบในวัยชรา.
Author: อัญชลี ชุ่มบัวทอง    Year: 2551   Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปีที่ 17, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน-ธันวาคม, 2551, หน้า 1019.

591) การพัฒนาต้นแบบ ชุดโปรแกรมสำหรับผู้ปกครองเพื่อการสอนซ่อมเสริมในเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้.
Author: ศันสนีย์ สุดประเสริฐ    Year: 2551   Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2551, หน้า 69.

592) การส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาศักยภาพของญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์.
Author: สมจิตต์ ลุประสงค์    Year: 2551   Source: ร่วมมือ ร่วมพลัง : มุ่งหวังสู่สุขภาพจิตดี ในปี 2563 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. หน้า 80.

593) เจ็บตัวปวดใจใครแล้วใยจะทนดูแล : กรณีศึกษาจากประสบการณ์อันปวดร้าวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวทำร้ายคนในครอบครัวและติดยาเสพติด ในเขตจังหวัดขอนแก่น.
Author: นวลลักษณ์ เลาหพันธ์    Year: 2551   Source: ร่วมมือ ร่วมพลัง : มุ่งหวังสู่สุขภาพจิตดี ในปี 2563 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. หน้า 84.

594) การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องในการทำร้ายตนเอง เขตตรวจราชการที่ 3.
Author: ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์    Year: 2551   Source: ร่วมมือ ร่วมพลัง : มุ่งหวังสู่สุขภาพจิตดี ในปี 2563 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. หน้า 92.

595) ลักษณะของผู้ป่วยในกลุ่มความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทซึ่งเกิดจากการเสพแอลกอฮอล์ของโรงพยาบาลสวนปรุง.
Author: กนิษฐพจน์ เจริญภักดีและคณะ    Year: 2551   Source: ร่วมมือ ร่วมพลัง : มุ่งหวังสู่สุขภาพจิตดี ในปี 2563 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. หน้า 151 .

596) ปัจจัยเสี่ยงและและปัจจัยปกป้องในการทำร้ายตนเอง.
Author: ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์    Year: 2551   Source: วารสารสภาการพยาบาล. ปีที่ 23, ฉบับที่ 3 หน้า 61-71.

597) การสำรวจความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นในสถานศึกษา ปี 2547.
Author: วรวรรณ จุฑา, พิทักษ์พล บุณยมาลิก    Year: 2551   Source: วารสารราชานุกูล. ปี่ที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2551. หน้า 10.

598) ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังจูงใจต่อแรงจูงใจภายในของผู้พิการแขนขา.
Author: ธีริศา สินาคม    Year: 2551   Source: วารสารพยาบาลศาสตร์. ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พ.ค.-ส.ค. 2550, หน้า 69-70.

599) การรักษาผู้เสพติดสารกลุ่มโอปิออยด์ด้วยการให้โอปิออยด์ทดแทน.
Author: สุรินทร์ ลิขิตเสถียร    Year: 2551   Source: วารสารสวนปรุง. ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2551, หน้า 67.

600) บทความฟื้นฟูวิชาการมุมมองที่ควรใส่ใจกับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม.
Author: ชนิกา เจริญจิตต์กุล    Year: 2551   Source: วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2551, หน้า 36.

แสดงหน้าที่ 30/31  [Prev.]1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [Next]

สืบค้นในรายละเอียด/Go to Advanced Search.DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน