เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

เปรียบเทียบการรับผู้ป่วยนอกเพื่อตรวจรักษาต่อ (รับ Refer) ปีงบประมาณ 2558 - 2565 (ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565) (หน่วยนับ : ราย)

รายงานเปรียบเทียบการรับผู้ป่วยนอกเพื่อตรวจรักษาต่อ (รับ Refer)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ปี ปีงบประมาณ (หน่วยนับ : ราย)
2565 203,261
2564 341,190
2563 330,144
2562 392,766
2561 357,825
2560 346,442
2559 362,943
2558 359,096
ปี ปีงบประมาณ (หน่วยนับ : ราย)
2565 203261
2564 341190
2563 330144
2562 392766
2561 357825
2560 346442
2559 362943
2558 359096

Pie Column Bar Line

ที่มา : รายงาน สจ.รง. 201 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต

สูตร

จำนวนผู้ป่วยรับ Refer x 100 / จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด