เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

Download รายงานต่างๆ กรมสุขภาพจิต

iTem เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในระยะสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 2,725  1,731 
  ดนตรีบำบัด ปีงบประมาณ 2556-2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 647  484 
  ดนตรีบำบัด ปีงบประมาณ 2555-2557 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 746  451 
  คลินิกพิเศษปีงบประมาณ 2556-2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 592  433 
  คลินิกพิเศษปีงบประมาณ 2555-2557 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 632  470 
  งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 618  599 
  งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2557 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 623  492 
  งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2552 - 2554 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 689  478 
  ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (คน) ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F50-F59 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 250  163 
10    ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (คน) ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F40-F49 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 351  195 
11    ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (คน) ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F30-F39 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 299  174 
12    ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (คน) ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F20-F29 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 312  210 
13    ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (คน) ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F10-F19 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 429  174 
14    ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F50-F59 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 312  174 
15    ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F40-F48 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 253  158 
16    ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F30-F39 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 268  167 
17    ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F20-F29 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 259  165 
18    ตารางเรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดฯ และจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ F10-F19 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 282  164 
19    อัตราช่วงเวลาว่างของเตียงผู้ป่วยจิตเวช ปีงบประมาณ 2556-2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 640  448 
20    อัตราการครองเตียงผู้ป่วยจิตเวช ปีงบประมาณ 2556-2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 629  427 
21    จำนวนเตียงของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556-2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 627  443 
22    จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย (Dis) ปีงบประมาณ 2556 - 2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 629  455 
23    จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย (Dis) ปีงบประมาณ 2555 - 2557 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 656  438 
24    จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา (Admit) ปีงบประมาณ 2556 - 2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 636  467 
25    จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน ประจำปีงบประมาณ 2556 -2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 665  528 
26    จำนวนผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2556 -2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 701  480 
27    จำนวนผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2546 -2557 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 615  494 
28    เปรียบเทียบการรับผู้ป่วยนอกเพื่อตรวจรักษาต่อ (รับ Refer) ปีงบประมาณ 2556 - 2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 724  465 
29    จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน ประจำปีงบประมาณ 2556 -2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 684  507 
30    จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน ประจำปีงบประมาณ 2554 -2556 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 621  413 
31    จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน ประจำปีงบประมาณ 2552 -2554 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 627  369 
32    จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน ประจำปีงบประมาณ 2552 -2554 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 675  446 
33    จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 -2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 575  411 
34    จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554 -2556 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 606  432 
35    จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2552 -2554 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 706  477 
36    ผู้ป่วยนอกจิตเวช หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556 -2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 715  544 
37    ผู้ป่วยนอกจิตเวช หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2554 -2556 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 608  475 
38    ผู้ป่วยนอกจิตเวช หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2552 -2554 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 616  488