ซึมเศร้า เราคุยกันได้ DEPRESSION LET'S TALK Click Here

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัญหา พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

พันธสัญญาร่วมจัดการยาเสพติด

จากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในวาระพิเศษว่าด้วยสารเสพติดปี (2016: United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS)) ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสมัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ตลอดจนผลกระทบต่างๆจากระบบควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ (International Drug Control System) และพลวัตของตลาดสารเสพติดผิดกฎหมาย (Dynamics of Illicit Drug Marget) มีมติรับรองผลการประชุมตามเอกสารที่ใช้ชื่อว่า “พันธสัญญาร่วมเพื่อจัดการและตอบโต้ปัญหายาเสพติดโลกอย่างมีประสิทธิผล (Joint Commitment to effectively Addressing and Countering the World Drug Problem)

เป็นที่น่ายินดีว่าในส่วนของประเทศไทยนั้น ผลลัพธ์การประชุมครั้งนี้ได้คำนึงถึงโลกแห่งความเป็นจริง ตลอดจนพลวัตของปัญหายาเสพติดโลกยิ่งกว่าที่ผ่านมา โดยไม่ปรากฏคำว่า “โลกที่ปราศจากยาเสพติด ( Drug free world) อีกต่อไป แต่ปรากฏคำใหม่ว่า “สังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด (A society free of drug abuse) แทน พร้อมกับหลากหลายมาตรการเพื่อสนับสนุนพันธสัญญาร่วมดังกล่าว อาทิในประเด็น “ยาและสุขภาพ (Drug and Health)

โดยสาระสำคัญคือ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการลดอุปสงค์และมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการป้องกันบำบัดรักษา ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่นๆ ได้แก่

1. การป้องกันการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด (Prevention of drug abuse) ซึ่งรวม การบำบัดรักษาความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อกลับสู่สังคม

2. การป้องกัน บำบัดรักษา ดูแลเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเลือดอื่นๆ โดยมีข้อสรุปคือ ได้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเพื่อรับรองถึงการมีอยู่และการเข้าถึงสารควบคุม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันเพื่อการใช้ยาผิดประเภท

3.ประเด็นยาเสพติดและอาชญากรรม (Drugs and Crime) ได้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในการลดอุปทานในมาตรการที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การตอบโต้อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การป้องกันการฟอกเงิน

4. การป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เป็นต้น

5. ประเด็นยาเสพติดและสิทธิมนุษยชน คนหนุ่มสาว เด็ก สตรี และชุมชน

6. การจัดการและตอบโต้ปัญหายาเสพติดโลก ความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไป จากรายงานและผลการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง, แนวโน้มและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

7. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน ความร่วมมือทางเทคนิค

8. สารกระตุ้นประสาทชนิดใหม่ (ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ) ได้แก่สารกระตุ้นประสามแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน การนำสารที่ควบคุมออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไปใช้ในทางที่ผิด สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ใช้ทางการแพทย์

ทั้งนี้ในบริบทประเทศไทย ผู้เกี่ยวข้องหลาย ได้นำหลักการดังกล่าวข้างต้นเพื่อนำไปสู่หลักการร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ สำหรับประเทศไทยขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อบรรจุเป็นวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปแล้วนั้น โดยหลักการดังกล่าว ได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับสากลตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึง การลงโทษที่ได้สัดส่วน (Proportionality of Sentencing for Drug Offences) โดยยึดหลักผลการศึกษาทางวิชาการที่ได้เผยแพร่ในระดับโลกดังปรากฏในรายงานศึกษา “เมทแอมเฟตามีน ความจริง นวนิยาย และบทเรียนของโรคประสาทผวาดผวาจากโคเคนรูปแบบผลึก (Methamphetamine: Fact vs. Fiction and Lessons from the Crack Hysteria) ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย Carl L. Heart นักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยา (Neuroscience and Psychology ) แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะนำเสนอในต่อนต่อไปค่ะ.......

อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญเพื่อการดำเนินการปฎิบัติอย่างจริงจัง ได้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดในหลายประเทศทั่วโลกนั้น ปัจจุบันความคืบหน้าและสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 5ก 15 มกคราคม 2560.

แหล่งข้อมูล:

1. พันธสัญญาร่วมของเราเพื่อจัดการและตอบโต้ปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิผล. โครงการกำลังใจในพระดำริ; 2559 หน้า 2-7.

2. พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 5 ก หน้า 8; 15 มกราคม 2560.

5 June 2561

By Mongkol N.

Views, 161