ซึมเศร้า เราคุยกันได้ DEPRESSION LET'S TALK Click Here

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัญหา พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award

DMH Award

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้ารับรางวัล Golisano Global Health Leadership Award รางวัลด้านความสำเร็จจากการพัฒนาระบบการคัดกรอง ประเมิน และดูแลช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตลอดจนการส่งต่อ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ การแข่งขันกีฬาฤดูหนาวสเปเชียลโอลิมปิค สาธารณรัฐออสเตรีย

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รางวัล Golisano Global Health Leadership Award เป็นรางวัลสุขภาพระดับโลกของมูลนิธิโกลิซาโน่ที่มอบให้กับผู้นำด้านสาธารณสุขทั่วโลก ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันและส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้กับผู้พิการทางสติปัญญา นับเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับพันธมิตรสุขภาพของสเปเชียลโอลิมปิคสากล ซึ่ง มูลนิธิ โกลิซาโน่ และสเปเชียลโอลิมปิคสากล ถือเป็นหน่วยงานพัฒนาสุขภาพของผู้พิการทางสติปัญญาที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้มอบรางวัลนี้ให้กับ 7 ผู้นำ และองค์กรทางสาธารณสุขที่มีบทบาทในการนำบริการและระบบการดูแลสุขภาพไปสู่ประชากรที่พิการทางสติปัญญา ซึ่งเป็นกลุ่มด้อยโอกาสที่สุดของโลก โดย 1 ใน 7 ผู้ชนะรางวัลนี้ จาก 25 ประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง ได้แก่ กรมสุขภาพจิต โดย สถาบันราชานุกูล ที่ได้ขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพของผู้พิการทางสติปัญญา ด้วยการสร้างเครื่องมือคัดกรองสุขภาพ และขยายผลการดำเนินงานครอบคลุม 20 โรงเรียนการศึกษาพิเศษทั่วประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนผู้พิการทางสติปัญญาได้รับการคัดกรองมากกว่า 5,000 คน และพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรสาธารณสุขกว่า 140 คน

การมอบรางวัล Golisano Global Health Leadership เกิดจากแรงบันดาลใจของ นายทอม โกลิซาโน่ ประธานมูลนิธิและกองทุน ที่ได้เริ่มผลักดันให้เกิดความร่วมมือของพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นให้กับผู้พิการทางสติปัญญา เริ่มจากการมอบทุนสนับสนุนโครงการ “ชุมชนสุขภาพดี” ในปี 2555 ซึ่งสเปเชียลโอลิมปิคไทย เป็น 1 ใน 7 ประเทศที่ได้รับทุนนี้ ดำเนินการพัฒนาสุขภาพนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาใน 6 โรงเรียน นำร่อง ด้วยความร่วมมือจาก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และต่อมาได้มีการขยายโครงการสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่ง ปัจจุบัน โครงการ “ชุมชนสุขภาพดี” ของสเปเชียลโอลิมปิคได้ยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้พิการเหล่านี้ใน 80 ชุมชนที่อยู่ในแทบทุกทวีปของโลก และกำลังขยายผลให้ครบ 100 ชุมชนในอีก 3 ปี ข้างหน้า

“รางวัลนี้เป็นผลสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน พ่อแม่ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชน องค์กรท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน รวมทั้ง มูลนิธิกอลิซาโน่ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ที่ต่าง มีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมขับเคลื่อน และผลักดันระบบสาธารณสุข ดูแลสุขภาพผู้พิการทางสติปัญญาของประเทศไทยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการกลุ่มนี้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตอีกด้วย” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

28 February 2560

By กรมสุชภาพจิต

Views, 1871