ซึมเศร้า เราคุยกันได้ DEPRESSION LET'S TALK Click Here

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัญหา พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

จิตแพทย์แนะ สิ่งพึงทำ หลังชาวไทยสูญเสียครั้งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้าที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงถึงวิธีการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนหลังเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ว่า การดูแลสุขภาพจิตของประชาชนโดยเฉพาะในยุคที่มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่มากขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แม้เดิมจะเคยผ่านเหตุการณ์การสูญเสียเช่นนี้มาแล้วก็ตาม ทั้งนี้ สิ่งที่พึงทำจากบทเรียนนานาชาติคือ 1.ต้องช่วยให้ประชาชนได้แสดงออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพิธีกรรมของรัฐตลอด 30 วัน เช่น กิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์ และพิธีกรรมของแต่ละศาสนา เพราะจะช่วยให้ลดความทุกข์ใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี 2.ต้องส่งเสริมให้ประชาชนสามารถแสดงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อพระประมุข เช่น การเขียนความรู้สึก การเล่าเรื่องประทับใจเพราะจะช่วยเยียวยาประชาชนได้มากที่สุด 3.มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีงามต่อพระองค์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา หรือการบริจาคต่างๆ เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้น 4.ช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดที่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันต่อในหลวง กลุ่มเด็กที่อาจจะรู้สึกสับสนต่อปฏิกิริยาของผู้ใหญ่และกลุ่มผู้ที่มีความเครียดจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาจากครอบครัวหรือเศรษฐกิจ และ 5.ร่วมกันสืบทอดปณิธานของในหลวง เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการน้ำ หรือโครงการพระราชดำริต่างๆ

“สิ่งที่พึงระวังในระยะเวลานี้ได้แก่ 1.ต้องไม่ปิดกั้นการแสดงออกถึงความรู้สึก อย่าให้รู้สึกสิ้นหวังท่วมท้นจนมองไม่เห็นทางออกของสังคม 2.ไม่แสดงออกความรู้สึกที่จะไปกระตุ้นความขัดแย้งและความเห็นต่างในสังคม และ 3.ไม่หาแพะรับบาปว่าใครเป็นคนผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” นพ.ยงยุทธ์กล่าว

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ฉบับวันที 14 ตุลาคม 2559

20 October 2559

By นสพ.มติชน

Views, 1638