เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ. เปิดกลยุทธ์ 5 Smart เปิดประเทศปลอดภัย

สธ. เปิดกลยุทธ์ 5 Smart เปิดประเทศปลอดภัย

สนับสนุนนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ประกอบด้วย:

1. Smart Reopening - เปิดประเทศอย่างปลอดภัย

2. Smart Control - เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง กิจการ-กิจกรรมเสี่ยง

3. Smart Health Preparedness - ยกระดับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

4. Smart Information Technology and Communication - พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารความเสี่ยง

5. Smart Mechanism and Participation - บริหารจัดการแบบบูรณาการ

ซึ่งสามารถวัดความสำเร็จได้จาก 1. ประชาชนร่วมมือร่วมใจใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรม/กิจการ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค 2.ประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ 70% ภายใน ปี 2564 3.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ให้สงบตามแนวทางที่กำหนด 4.มีผู้ป่วยโควิด 19 อาการรุนแรงครองเตียงในโรงพยาบาลไม่เกิน 60 - 80% 5.อัตราเติบโต GDP เพิ่มขึ้น 6.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด 19 ถึง 80% และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention โดยขับเคลื่อนพร้อมกับมาตรการหลักกระทรวงสาธารณสุข คือ V: Vaccine ทุกภาคส่วนร่วมมือกันนำประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความปลอดภัย U: Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา C : Covid Free Setting สถานที่บริการมีความพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ และ A: ATK เพื่อเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง

12 พฤศจิกายน 2564

ที่มา สยามรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 110