เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ทักษะ 4 ด้านที่โลกต้องการหลังโควิด-19

ทักษะ 4 ด้านที่โลกต้องการหลังโควิด-19

รวมความรู้ดีๆ จากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน MUIC VIRTUAL OPEN DAYS 2020

หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า โลกหลังโควิด-19 จะมีผลต่อทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคนี้อย่างไร อะไรคือทักษะจำเป็นที่เด็กๆ ควรมีต่อจากนี้ ซึ่งเราขอสรุปข้อมูลจากงาน MUIC VIRTUAL OPEN DAYS 2020 เมื่อเร็วๆนี้ มาให้ทุกท่านได้ทราบกัน

โดยผู้ที่ได้ให้ข้อมูลกับเราในครั้งนี้เป็นถึงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย และคุณพัชรี รักษาวงศ์ ศิษย์เก่า โดยทั้งสองท่านได้กล่าวถึงทักษะจำเป็นที่เด็กๆ ควรมี 4 ด้าน ดังนี้

ทักษะในการมองภาพรวมของปัญหา

ด้วยวิกฤติโควิด-19 สิ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดเลยก็คือ ทุกอาชีพต้องมีความรู้หลากหลายด้าน เช่น หมอที่ออกมาสื่อสารกับประชาชนต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย ดังนั้นทักษะในอนาคตที่ทุกคนควรจะมีต่อจากนี้นั่นก็คือ เรื่องของ “Liberal Arts” หรือความคิดแบบศิลปะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทาง มหิดลอินเตอร์ มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว ว่าทุกคนจะต้องมีความรู้ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงด้านสังคมศาสตร์ด้วย เพราะวิทยาศาสตร์ทำให้เรารู้จักสภาพแวดล้อม รู้จักตัวเอง ในขณะเดียวกันศิลปศาสตร์ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่น ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ สามารถมองภาพของปัญหาที่เป็นองค์รวมและจะนำไปสู่การหาคำตอบที่เบ็ดเสร็จและทันต่อสถานการณ์

“มหิดล” มองเทรนด์อนาคตการศึกษาไทย!! รับเปิดเทอมใหญ่ หัวใจ New Normal

"ณัฏฐพล"ย้ำทุกสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal

ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ คืออีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้เรารู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถแยกแยะและค้นหาความจริงจากสื่อต่างๆเพื่อนำไปใช้ประกอบการแก้ปัญหา ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนโควิด-19 ช่วงวิกฤติ ไปจนถึงช่วงผ่านพ้นวิกฤติ หากเรารู้จักสังเกตและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เติมเต็มสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจ ก็จะช่วยให้เราแก้ปัญหา ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์คับขันเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

ทักษะการสื่อสารเชิงบวก

ทักษะการสื่อสารเชิงบวก เป็นการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ สามารถใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ ในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา นักศึกษาที่สามารถสื่อสารได้ดีกับเพื่อนๆและอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียนก็จะทำให้เขาเหล่านั้นรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว เกี่ยวเนื่องกับบทเรียนและห้องเรียน ทำให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 แบบนี้ การสื่อสารแบบสร้างสรรค์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในไปแนวทางที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความรู้สึกดีให้กับคนในสังคม นำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

ทักษะด้านภาษาที่ 4 ภาษา Coding การเขียนโปรแกรม

ทักษะการเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) โดยเฉพาะทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) เป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะมีส่วนช่วยให้เด็กๆ รู้จักวางแผน ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักการค้นเจอปัญหา มีเหตุและผล สามารถจับประเด็นต่างๆ เป็น เข้าใจหลักการ และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี เปรียบเสมือนการสื่อสารและการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามคำสั่งที่เราต้องการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่เปลี่ยนจากภาษาคนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเอง

ทั้งหมดนี้คือ 4 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในโลกหลังโควิด-19 ที่คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย และ คุณพัชรี รักษาวงศ์ ศิษย์เก่า ได้ให้ข้อสรุปเอาไว้ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากๆ นอกจากนี้ เราขอฝากทุกท่านไว้ว่า การเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง จะช่วยให้เรามีโอกาสก้าวหน้าในสาขาอาชีพอีกด้วย

2 กรกฎาคม 2563

ที่มา โพสต์ทูเดย์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 638