เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

จับมือปลูกกัญชา หนุนตำรับยาสมุนไพร

จับมือปลูกกัญชา หนุนตำรับยาสมุนไพร

กรมสุขภาพจิต จับมือ กรมการแพทย์แผนไทย ขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ และสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา อย่างปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ (10 มี.ค.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งนี้ โดยนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ถูกขับเคลื่อนและดำเนินการโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะในด้านการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบัน และแผนไทย แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องข้อบ่งใช้ในการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ หันมา สนใจการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชามากขึ้น ดังนั้น ทิศทางการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข จึงมุ่งสนับสนุนให้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย เพื่อให้บริการแบบผสมผสานครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์ อย่างเท่าเทียม และยังเป็นการ สืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติด้วย

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า เนื่องจากตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้รักษาอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถผลิตได้เพียงกับความต้องการบริการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมสุขภาพจิต และ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงตกลงร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แผนไทย และสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อปลูกพืชกัญชาสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาแผนไทย สำหรับใช้กับกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้ที่มีปัญหาด้านจิตเวช ในตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 2) เพื่อสนับสนุนตำรับยา แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับใช้ในสถานบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต และสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ 3) สนับสนุนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานทั้ง แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน ในสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต 4) ร่วมศึกษาวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ 5) บูรณาการงานกัญชาทางการแพทย์ร่วมกัน ทั้งการสร้างองค์ความรู้ การผลิตบุคลากรให้มีความสามารถด้านการปลูก การผลิต การศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การบำบัดรักษา

นพ.มรุต กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและศึกษาลักษณะการสั่งใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ล่าสุด มีโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการจำนวน 86 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 9 แห่ง โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ให้การสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้แก่ ตำรับยาศุขไสยาศน์ และตำรับยาทำลายพระสุเมรุ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ำมันกัญชา และร่วมศึกษาวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย

11 มีนาคม 2563

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana

Views, 954