เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

“สาธิต” กำชับกรมแพทย์ใช้ “เอไอ” เชื่อมความเชี่ยวชาญสู่ภูมิภาค-ลดแออัดใน รพ.

“สาธิต” กำชับกรมแพทย์ใช้ “เอไอ” เชื่อมความเชี่ยวชาญสู่ภูมิภาค-ลดแออัดใน รพ.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ว่า กรมการแพทย์มีสถาบันและโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน ได้ปรับบทบาทหน้าที่ของกรมการแพทย์ ด้วยแนวคิดเชี่ยวชาญขั้นสูงสู่ภูมิภาค นำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน (The Best forthe Most) เน้นการดำเนินงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มอบนโยบายให้เพิ่มการกระจายความรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่ภูมิภาคและโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นายสาธิต กล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญที่ได้ให้กรมการแพทย์เร่งดำเนินการคือนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์มาปฏิรูประบบการทำงานของโรงพยาบาล โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ช่วยในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค สร้างเครือข่ายการรักษาและให้บริการเฉพาะด้านครบวงจร นำระบบการให้บริการสุขภาพทางไกล (Telehealth Co-creation) เชื่อมโยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้านด้วยโปรแกรมวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลอัตโนมัติ มีระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย ระบบนัดหมาย และสามารถปรึกษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลศูนย์ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเท่าเทียม ลดภาระการเดินทางและลดแออัดในโรงพยาบาล รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบบริการ ด้วยระบบคิวออนไลน์ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายอย่างไร้รอยต่อ

“พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของกรมการแพทย์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ความเชี่ยวชาญและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ” นายสาธิต กล่าว

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ มีเป้าหมายการดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ การแพทย์ที่เป็นเลิศและสมคุณค่า แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และ 4 ยุทธศาสตร์ คือ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ พัฒนาระบบดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ พัฒนาแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญและเพียงพอกับความต้องการของประเทศ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

19 สิงหาคม 2562

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet

Views, 950