เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

พัฒนาระบบแพทย์ทางไกล ช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

พัฒนาระบบแพทย์ทางไกล ช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความพยายามนำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ แต่ยังคงมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ผู้สูงอายุไม่ชอบใช้เทคโนโลยี ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัญหาด้านสายตา และการเปิดใจในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ไม่มากนัก เป็นต้น

นางสาววิธารักษ์ เตชะไตรภูมิ นักศึกษาปริญญาเอก โดยมี อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล และ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงดำเนินการวิจัยโดยทำการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลตามกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ในเบื้องต้นการศึกษาการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้สูงอายุยอมรับและเปิดใจกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีถึงดีมาก จากการที่ได้รับผลการทดสอบที่กล่าวข้างต้น ทางคณะได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจริง เพื่อทำวิจัยต่อเนื่องในระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างหนึ่งในระบบการแพทย์ทางไกล ซึ่งระบบนี้จะทำการวัดคลื่นหัวใจจากเครื่องมือวัดคลื่นหัวใจที่ประยุกต์ขึ้น เพื่อส่งข้อมูลคลื่นหัวใจด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในรูปแบบของกราฟคลื่นหัวใจบนสมาร์ทโฟน นอกจากนั้น แอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนข้อความหากตรวจพบว่าการเต้นของคลื่นหัวใจมีรูปแบบผิดปกติ และเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินแอปพลิเคชันจะแสดงสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยผู้สูงอายุสามารถกดเพื่อส่งข้อความและโทร.หาผู้ดูแลหรือครอบครัวอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าไว้ กระบวนการวิจัยที่กล่าวมาได้นำเข้าร่วมประชุมพิจารณากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ได้ผลสรุปการใช้งานว่า สามารถนำไปใช้ในการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้จริง

การวิจัยนี้เป็นต้นแบบหนึ่งของตัวอย่างการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลตามกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในด้านอื่นๆ ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุยอมรับการใช้เทคโนโลยี ลดภาระในการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล.

24 มิถุนายน 2562

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 685