เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กลุ่มซีพี-ทรู จับมือมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติกสู่การจ้างงานแห่งแรกของประเทศ ประเดิมวันออทิสติกโลก

กลุ่มซีพี-ทรู จับมือมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติกสู่การจ้างงานแห่งแรกของประเทศ ประเดิมวันออทิสติกโลก

องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็น วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ด้วยความตระหนักว่า จำนวนบุคคลที่มีภาวะออทิสซึ่มทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น จึงจัดมาต่อเนื่องมา 12 ปี และตามเป้าหมายองค์การสหประชาชาติที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030 (2030 the Sustainable Development Goals : SDGs) จึงขอให้ทุกประเทศสมาชิก ยืนยันในพันธกรณีที่จะพัฒนาสังคมโดยรวม เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีภาวะออทิสซึ่มและกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกลุ่มต่างๆ

แต่ละปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อที่ให้ประเทศสมาชิก นำไปบรรจุไว้ในแผนการหรือมาตรการสู่การปฎิบัติ ซึ่งปี 2019 นี้ ได้กำหนดหัวข้อ “Assistive Technologies, Active Participation” (เทคโนโลยีช่วยเหลือการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน) เนื่องจากองค์การสหประชาชาติมุ่งมั่นให้ประเทศสมาชิก สนับสนุนให้บุคคลออทิสติกเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก หรือ AT ในมิติต่างๆ

AT สำหรับบุคคลออทิสติก หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้บุคคลออทิสติกสามารถเรียนรู้ทำงานประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคม รวมถึงมิติด้านสุขภาพด้วย จึงมีทั้งประเภทเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง เช่น ระบบ Visual Support ที่ครอบครัวสามารถนำมาทำหรือผลิตบัตรภาพ บัตรคำในการสอนการสื่อสารทฤษฎีขึ้น ถือว่าเป็นประเภทเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน, หากมีการนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเป็นแอพพลิเคชั่น อย่างเช่น True Autistic Thai Application ถือเป็นเทคโนโลยีขั้นกลาง ในการช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบุคคลออทิสติก, ส่วนเทคโนโลยี่ชั้นสูง จะเป็นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ในอนาคตจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น หุ่นยนต์ในการช่วยเหลือการดำเนินชีวิตของบุคคลออทิสติก

การเข้าถึง AT มีอีกหลายมิติ เช่น การสามารถใช้ Internet ในการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านการอบรมต่างๆ การใช้ Smart Home Technology เพื่อการดำเนินชีวิตอิสระ การพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้ตามระบบ Executive Function มิติด้านการแพทย์ เช่น ระบบ Telemedicine หรือ alternative medicine การบำบัดทางเลือก เช่น Neuro Feedback หรือ Stem Cell

ส่วนความหมายของ Active Participation หมายถึง “การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน” ซึ่งสังคมควรเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีภาวะออทิสติกใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมต่างๆ อย่างเท่าเทียมทั่วถึง

สำหบประเทศไทย องค์กรภาคีออทิสติกในประเทศไทย ได้แก่ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย), ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกทั่วประเทศ, มูลนิธิออทิสติกไทย มูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงศึกษาธิการ และภาคธุรกิจเอกชน ร่วมกันจัดงาน World Autism Awareness Day มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยปีนี้มีความพิเศษ คือ พิธีเปิดศูนย์ CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center ซึ่งเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติกเข้าสู่การจ้างงานแห่งแรกของประเทศไทย ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ออทิสติกเป็นโรคทางจิตเวชในเด็ก ที่กรมสุขภาพจิตมีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการ โรคนี้มักพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง ในเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ขวบ จะพบเด็กออทิสติกหรือกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม 1 คนต่อเด็ก 161 คน แต่ละคนมีระดับความรุนแรงของโรคที่ไม่เท่ากัน แต่สามารถบำบัดรักษากระตุ้นพัฒนาการ และปรับพฤติกรรมอย่างมีมาตรฐาน หากตรวจพบเร็ว ผลการรักษาจะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ไม่หายขาด แต่เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเด็กออทิสติกจำนวนไม่น้อยสามารถพัฒนาได้ จนเรียนจบปริญญาและประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป

พ่อแม่ผู้ปกครอง แพทย์ ครู รวมทั้งทุกคนในสังคม มีส่วนช่วยอย่างมากในการที่จะช่วยชูพลังใจ เติมความสดใส เพิ่มความหวังให้กับเด็กออทิสติกได้ การเปิดใจยอมรับของครอบครัวที่ไม่มองเด็กออทิสติกว่าเป็นส่วนเกินของครอบครัวและสังคม พร้อมจะทุ่มเท และสู้ไปด้วยกัน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เด็กออทิสติกมีโอกาสในการรักษา และสร้างพื้นที่ในสังคมเพิ่มขึ้น การเข้าใจและให้โอกาสกับกลุ่มคนพิเศษเหล่านี้ ย่อมช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอดจนรับการคัดกรองได้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ และทุกคนสามารถเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยเหลือกลุ่มเด็กออทิสติกได้ ด้วยการร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก เพียงคลิก >> https://www.trueincube.com/trueincubexweeboon/campaign2_en.php

2 เมษายน 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 403