เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ.ส่งความรู้สร้างครอบครัวคุณภาพวันวาเลนไทน์ ผ่านคิวอาร์โค้ด “Quality of Love เพราะรัก…จึงอยากให้รู้”

สธ.ส่งความรู้สร้างครอบครัวคุณภาพวันวาเลนไทน์ ผ่านคิวอาร์โค้ด “Quality of Love เพราะรัก…จึงอยากให้รู้”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.สุขุม กาญจพิมาย ปลัด สธ. แถลงข่าว “Quality of Love เพราะรัก…จึงอยากให้รู้” เพื่อการสร้างครอบครัวใหม่ที่มีคุณภาพ เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ ว่า วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักในปีนี้สธ. ได้มอบความรักให้ประชาชน โดยการส่งเสริมการสร้างครอบครัวใหม่ที่มีคุณภาพ สนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการ สนับสนุนและส่งเสริมการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการทดแทนประชากร มีการวางแผนการเกิด ที่มีความพร้อมทุกด้าน นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยทุกภาคส่วนสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส่งเสริมการเกิดทุกรายและการเจริญเติบโตมีคุณภาพ จัดสวัสดิการสนับสนุนครอบครัวเพื่อช่วยในการเลี้ยงดูบุตร และด้านสุขภาพ เนื่องจากอัตราเพิ่มประชากรไทยและคุณภาพการเกิดลดลง โดยร่วมกับกรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ด “Quality of Love เพราะรัก…จึงอยากให้รู้” ให้ความรู้ 10 ข้อมูลสำคัญในการสร้างครอบครัวคุณภาพ ที่จุดจดทะเบียนสมรสทุกแห่ง จำนวน 878 อำเภอ และ 50 เขตของกทม. เริ่มตั้งแต่วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ปีนี้

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดสธ. กล่าวว่า ในการส่งเสริมการเกิดทุกรายให้มีคุณภาพ สธ.ได้ดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการแม่และเด็กระดับชาติ ระดับเขต และระดับจังหวัด โดยกำหนดให้การตายมารดาและทารกเป็น 0 จากภาวะตกเลือด และภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ ภายในปี 2569 มีการกำกับติดตามสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้คู่สมรส ที่ต้องการมีบุตร เตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตคู่ กินวิตามินโฟลิกติดต่อกัน 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะซีด ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด จัดบริการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการวางแผนการตั้งครรภ์ในรายที่มีโรคทางพันธุกรรม ห้องคลอดได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการคลอดที่ปลอดภัย พัฒนาระบบการส่งต่อทางสูติกรรมอย่างรวดเร็ว (fast track) ทุกโรงพยาบาล มีการกำหนดระยะเวลาการดูแลในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน และจัดทำมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีช่วงตลอดชีวิต มีการพัฒนาตามช่วงวัย และเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งที่เอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับศตวรรษที่ 21

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ทำ 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ “โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” เพื่อให้เด็กอายุ 0-2 ปีสูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย เนื่องจากทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปีเป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาสมอง มีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว และเป็นช่วงของการสร้างอวัยวะต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ การส่งเสริมโภชนาการที่ดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต ร่วมกับการกอด การเล่น การเล่านิทาน และการดูแลสุขภาพช่องปาก ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอีก 1 โครงการ คือ”โครงการ 9 ย่าง เพื่อสร้างลูก” ที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลแม่ ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนลูกอายุครบ 6 ปี

สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ QR Code ที่ใช้ชื่อว่า “Quality of Love เพราะรัก..จึงอยากให้รู้” เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนทั่วไปสแกนเข้าไปเรียนรู้ 10 ข้อความสำคัญเพื่อสร้างครอบครัวคุณภาพ ซึ่งมิใช่เรื่องของสุขภาพ เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงกฎหมาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการสังคม บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลกันและกัน และการเลี้ยงดูลูกร่วมกัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย พัฒนารูปแบบให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน มากขึ้น โดยสามารถถ่ายภาพคิวอาร์โค้ดเก็บไว้ในอัลบั้มภาพ และเปิดดูข้อมูลได้ในภายหลังผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือเข้าทางเว็บไซด์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และขอเชิญร่วมสนุกตอบคำถาม 8 ข้อ เพื่อลุ้นรับ ของที่ระลึก โดยมีรายละเอียดในข้อมูลที่อยู่ในคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซด์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

12 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 413