เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมอนามัย เร่งส่งเสริมโภชนาการสร้างเด็กไทยสูงสมส่วน มี EQ ดี

กรมอนามัย เร่งส่งเสริมโภชนาการสร้างเด็กไทยสูงสมส่วน มี EQ ดี

16 มกราคม 2562 1,398

กรมอนามัย ตอบรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งเสริมโภชนาการสร้างเด็กไทยสูงดีสมส่วน ไอคิวเกิน 100 และ อีคิว ที่ดีขึ้นในอนาคต

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด มีเป้าหมายสอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตสูงดีสมส่วนเต็มศักยภาพ และมีทักษะด้านความฉลาดทางสติปัญญาหรือ IQ เกิน 100

โดยกำหนดตัวชี้วัดปี 2562 ให้เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 68 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เด็กไทยอายุ 0-5 ปี เตี้ยร้อยละ 10.6 ซึ่งดีขึ้นจากเดิมแต่ที่ยังคงเป็นปัญหาคือภาวะอ้วนพบ ร้อยละ 9.1 กล่าวได้ว่า 1 ใน 10 ของเด็กปฐมวัยไทยมีภาวะอ้วน และเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนพบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ยดีขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ที่เป็นปัญหาคือภาวะอ้วนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.1 กรมอนามัยจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อปัญหาด้านโภชนาการและการเจริญเติบโตใน 10 จังหวัด กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กพร้อมแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ดำเนินการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กผ่านการสร้างความมีส่วนร่วมของพื้นที่ด้วยโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อดูแลสุขภาพตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอด และหลังการคลอดต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยครูผู้ดูแลเด็กพ่อแม่ผู้ปกครอง และด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัยรวมถึงเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาจะมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของเด็กปฐมวัยภายใต้การกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและรายงานผลทุก 3 เดือน

17 มกราคม 2562

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet

Views, 792