เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ศรีธัญญาเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกบริการสุขภาพจิต-จิตเวช

ศรีธัญญาเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกบริการสุขภาพจิต-จิตเวช

โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี นำร่องเปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) พร้อมเยี่ยมชม “อาคาร 76 ปี ศรีธัญญา” เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา

นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบริการให้เป็นสมาร์ต ฮอสปิทัล และให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมและศักยภาพ เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อลดความแออัด ลดเวลารอคอย เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง

โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ จึงเป็นหน่วยงานนำร่องในการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 พบว่า ได้ผลเป็นที่ น่าพอใจ ผู้รับบริการมีความต้องการบริการผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการสูงถึงร้อยละ 81.3 และเห็นด้วยในการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการสำหรับประชาชนและลดระยะเวลา รอคอย ร้อยละ 75.30

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรงพยาบาลศรีธัญญา มีขนาด 750 เตียง ให้บริการตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงและมีความซับซ้อน ตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและดูแลต่อเนื่องถึงชุมชน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 โรงพยาบาลศรีธัญญาได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสนับสนุนงานบริการด้านจิตเวชให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ปรับภาพลักษณ์ของหน่วยบริการด้านจิตเวช พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรับสถานที่ในส่วนงานบริการ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อนำร่องสู่การเป็นหน่วยบริการด้านจิตเวชต้นแบบในระดับประเทศ

สำหรับการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดให้บริการวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-21.00 น. แผน การดำเนินงานมี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เปิดให้บริการเฉพาะทางสำหรับ 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ โรคจิตเภท โรคจิตเภทสารเสพติดแอลกอฮอล์ และโรคสมองเสื่อม ส่วนบริการบำบัดรักษาแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝังเข็มรักษาโรค การให้คำปรึกษา และการกระตุ้นระบบการทรงตัว

ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จัดบริการเพิ่มเติม ได้แก่ การทดสอบทางจิตวิทยา การฟื้นฟูสภาวะทางจิตสังคม โรคระบบประสาท และโรคจิตเภทสารเสพติด / แอมเฟตามีน โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.โรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลศรีธัญญา ได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ และลดขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

1.ระบบคิวออนไลน์ แทนการเรียกชื่อผู้ป่วย 2.ระบบการจัดยาอัตโนมัติ สำหรับหอผู้ป่วยใน และกำลัง ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของการจัดยาผู้ป่วยนอก โดยใช้โรบอตหรือหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ 3.ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ซึ่งผู้รับบริการสามารถเลือกรับชมข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบทัชสกรีน 4.ระบบแจกรหัส Login free wifi และ 5.ระบบ Thai refer เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ระบบส่งผลการวินิจฉัย ถูกต้องแม่นยำ ส่งต่อการดูแลที่รวดเร็วแบบไร้รอยต่อ ประสานการดูแลแบบเชื่อมโยงจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สู่พื้นที่และเครือข่าย ขยายบริการใกล้บ้านใกล้ใจ

นอกจากนี้โรงพยาบาลศรีธัญญายังจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อฟื้นคืนสู่สุขภาวะ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผู้ป่วยจิตเวช โดยโครงการจ้างงานร้านเพื่อน ซึ่งจากการได้รับการสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิตและมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ทำให้มีการพัฒนากิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลาย และตรงตามเป้าหมายในชีวิตของผู้ป่วย เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้

16 มกราคม 2562

ที่มา ข่าวสด

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Kanchana

Views, 732