เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ. เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

สธ. เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

วันนี้ (7 มกราคม 2562) ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมชี้แจงนโยบายการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาเสพติด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สังกัดกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช/ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวนกว่า 200 คน เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน

นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินการบำบัดรักษายาเสพติดภายใต้นโยบาย “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา แทนการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2562 เน้นให้ผู้เสพ ผู้ติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งวิธีที่คุ้มค่าที่สุดและเป็นกระแสโลก คือการให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (Community Based Treatment and Care : CBTx) ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการบําบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนมีอัตราการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือห้องฉุกเฉิน หรือประวัติทางอาชญากรรมลดลง และยังมีระบบทางเลือกที่เหมาะสม อาทิ การลดอันตรายจากยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการเตรียมการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อเป้าหมายคือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ลดอันตรายจากยาเสพติด สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ

ผลการดำเนินงานในปี 2561 พบว่า สามารถนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 208,050 ราย จากเป้าหมาย 204,550 ราย โดยผู้เข้ารับการรักษาสามารถหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายการบำบัดรักษาทุกระบบ (3 Month Remission Rate) ได้ร้อยละ 95.65 จากเป้าหมาย ร้อยละ 90

11 มกราคม 2562

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 1335