เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ใครเครียด จิตตก มาทางนี้!! รพ.ศรีธัญญา ช่วยดูแล เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการแล้ว

ใครเครียด จิตตก มาทางนี้!! รพ.ศรีธัญญา ช่วยดูแล เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการแล้ว

เมื่อวันที่ 9 มกราคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) “อาคาร 76 ปี ศรีธัญญา” ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบริการให้เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital) และให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมและศักยภาพ เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อในการลดความแออัด ลดเวลารอคอย เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ จึงเป็นหน่วยงานนำร่องในการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้รับบริการ มีความต้องการบริการผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการสูงถึงร้อยละ 81.3 และเห็นด้วยในการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการสำหรับประชาชนและลดระยะเวลารอคอย ร้อยละ 75.30

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรงพยาบาลศรีธัญญา มีขนาด 750 เตียง ให้บริการตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงและมีความซับซ้อน ตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและดูแลต่อเนื่องถึงชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาลศรีธัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะทางและเฉพาะด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช และเพื่อให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 โรงพยาบาลศรีธัญญาได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสนับสนุนงานบริการด้านจิตเวชให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ปรับภาพลักษณ์ของหน่วยบริการด้านจิตเวช (Rebranding Management) พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรับสถานที่ในส่วนงานบริการ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อนำร่องสู่การเป็นหน่วยบริการด้านจิตเวชต้นแบบในระดับประเทศ

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาล ศรีธัญญา เปิดให้บริการวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 16.00 – 21.00 น. แผนการดำเนินงานมี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เปิดให้บริการเฉพาะทางสำหรับ 5กลุ่มโรค ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์ โรคจิตเภท โรคจิตเภทสารเสพติดแอลกอฮอล์ และโรคสมองเสื่อม ส่วนบริการบำบัดรักษาแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝังเข็มรักษาโรค การให้คำปรึกษา และการกระตุ้นระบบการทรงตัว ระยะที่ 2 ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562การจัดบริการเพิ่มเติม ได้แก่ การทดสอบทางจิตวิทยา การฟื้นฟูสภาวะทางจิตสังคม โรคระบบประสาท และโรค จิตเภทสารเสพติด / แอมเฟตามีน โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลศรีธัญญา ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ และลดขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ 1. ระบบคิวออนไลน์ แทนการเรียกชื่อผู้ป่วย ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกในกรมสุขภาพจิตที่นำระบบคิวออนไลน์มาใช้ 2. ระบบการจัดยาอัตโนมัติ สำหรับหอผู้ป่วยใน และกำลังดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของการจัดยาผู้ป่วยนอก โดยใช้ โรบอทหรือหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ 3. ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ซึ่งผู้รับบริการสามารถเลือกรับชมข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบทัชสกรีน ซึ่งโรงพยาบาล ศรีธัญญาได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้รับบริการ

4.ระบบแจกรหัส Login free wifi สำหรับผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก โดยผู้รับบริการสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการขอรับ Username และ Password ที่จุดบริการ โดยเสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ระบบจะแจ้ง Username และPassword อัตโนมัติ ซึ่ง Username และ Password ดังกล่าว สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตบริเวณงานผู้ป่วยนอกได้ 24 ชั่วโมง และ 5. ระบบ Thai referเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ระบบส่งผลการวินิจฉัยถูกต้องแม่นยำ ส่งต่อการดูแลที่รวดเร็วแบบไร้รอยต่อ ประสานการดูแลแบบเชื่อมโยงจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ สู่พื้นที่และเครือข่าย ขยายบริการใกล้บ้านใกล้ใจ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลศรีธัญญา ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อฟื้นคืนสู่สุขภาวะ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผู้ป่วยจิตเวช โดยโครงการจ้างงานร้านเพื่อน ซึ่งจากการได้รับการสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิตและมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ทำให้มีการพัฒนากิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลาย และตรงตามเป้าหมายในชีวิตของผู้ป่วย เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้

10 มกราคม 2562

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 5477