เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดงาน100ปี การสาธารณสุขไทย

สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดงาน100ปี การสาธารณสุขไทย

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารระดับสูงและ บุคลากร สธ. เฝ้ารับเสด็จฯ

ศ.นพ.ปิยะสกล กราบบังคมทูลรายงานว่า วันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้งกรมสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงเป็นอธิบดีพระองค์แรก ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการเภสัชกรรม ทำให้การสาธารณสุขไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 เนื่องในปี 2561 เป็นปีครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย สธ.จึงได้จัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ สธ.

ในการนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทรงเปิดงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย ทอดพระเนตรนิทรรศการ 100 ปีการสาธารณสุขไทย และเสด็จฯ ไปยังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทอดพระเนตรสวนสมุนไพรเทเวศร์รมณีย์ ทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย ทรงลงพระนามาภิไธยบนสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย ทรงปลูกต้นการบูรซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข จากนั้น เสด็จฯ ไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทรงเปิด “อาคาร 100 ปี สธ.” ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแสดงผลงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา

ทั้งนี้ สธ.ได้จัดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วย 1.นิทรรศการกลาง อาทิ “ใต้ร่มพระบารมี 100 ปีการสาธารณสุขไทย เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์กับการสาธารณสุขตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา” เล่าพัฒนาการการสาธารณสุข “เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต” นำเสนอเรื่องการตั้งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ และ 2.นิทรรศการสะท้อนประวัติศาสตร์การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย ผลงานเด่น โครงการพระราชดำริ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ และความท้าทายงานสาธารณสุขในอนาคต ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการ และภาคีเครือข่าย 16 หน่วยงาน

14 พฤศจิกายน 2561

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 355