เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ทำเนียบอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ที่ ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  1 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563
 น.ต. นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2561
 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข  2 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2559
 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์  1 ตุลาคม 2555 – 1 กันยายน 2556
 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์  1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
 นายแพทย์อภิชัย มงคล  1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น  1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2553
 นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์  1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2551
 นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์  1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2547
 นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา  1 ตุลาคม 2541 – 30 กันยายน 2544
 นายแพทย์ปรีชา อินโท  4 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2539
 นายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา  4 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2539
 นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก***  5 ตุลาคม 2536 – 4 ตุลาคม 2537
 นายแพทย์สมโภชน์ สุขวัฒนา***  1 ตุลาคม 2535 – 30 กันยายน 2536
 นายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์***  1 กรกฎาคม 2535 – 30 กันยายน 2535

*** = ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิต