เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต : โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

Infographic - PRdmh.com ประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต BMHA DMH

  Infographic - PRdmh.com ประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข rss


 • Infographic COVID-19

  3I-covid-20193 วคซนครอบครว-03-033 ส. โควด19-013ไม3ตอง โควด19-014 สราง 2 ใช สภยโควด 2 v2-01-01-01COVID-19 สงคมสมานฉนท Social cohesion-01remember WUHAN-01กพสพ 5 ร. ดแลใจ สไวรสโควด-19กสพส. วธดแลใจ เดก ๆ ในชวงไวรสโควด19 ระบาดกสพส 5 ต. ดแลใจ แยกตวอยางไรไมเครยดกสพส 5 วธ ดแลใจคนทำงานกสพส 5ขอควรใชดแลใจผพการกสพส ขอความสำคญเพอคนทสำคญกสพส ดแลใจผสงอายอยางไรไมใหวตกกงวลกสพส หางซกพก แตรกเหมอนเดมกสพส เลกเหลา-เลกได-แตไมควรหยดดมทนทการจดการความเครยด-01การจดการความเครยด-02การดแลใจตวเองเมอตองทำงานทบาน Work from homeดแลสขภาพใจวยแรงงานรพจ.ขอนแกน info 4 ภาค กลางรพจ.ขอนแกน info 4 ภาค อสานรพจ.ขอนแกน info 4 ภาค เหนอรพจ.ขอนแกน info 4 ภาค ใตรพจ.ขอนแกน PU3 ดแลวกฤต COVID พระ Page 1รพจ.ขอนแกน PU3 ดแลวกฤต COVID พระ Page 2รพจ.ขอนแกน คำแนะนำประชาชนรพจ.ขอนแกน ลดการตตรารพจ.ขอนแกน วธดแลใจ ผเฒาผแก - ขอนแกนรพจ.ขอนแกน วธดแลใจบคลากรทางการแพทยราชา เดกไมยอมใสหนากากอนามย63-01ลดเหลา ลดเสยง เลยงโรคส.กลยาณ การดแลผปวยจตเวชทบานสามเหลยมสขภาพใจในครอบครวสำนกตอสงคมหลกสตรออนไลน-โควด19อด ฮด สเชคอยางไร ขาวไหนจรงปลอมเดกอสาน เตรยมพรอมรบมอโรคทางอารมณและพฤตกรรมในเดกเสรมพลงใจในภาวะวกฤต2แบบคดกรองความกงวลโควด-19

   khunjay1121@gmail.com (Unchalee Too)
   Thu, 14 May 2020 16:16:30 +0700
 • เลี้ยงลูกอย่างไร โตไปไม่คอร์รัปชัน

  Download : https://drive.google.com/open?id=1xSeg6x9LaMVAy5CgEK3711CpvKNvDlsa

  Teach-02

   

   khunjay1121@gmail.com (Unchalee Too)
   Mon, 09 Dec 2019 06:23:38 +0700
 • เคล็ดลับคุณพ่อมือโปร เลี้ยงลูกชาย

  Son 01  Son 02

  Son 03  Son 04

  Son 05  Son 06

  Son 07  Son 08

  Son 09  Son 10

   khunjay1121@gmail.com (Unchalee Too)
   Fri, 06 Dec 2019 08:30:30 +0700
 • เคล็ดลับคุณพ่อมือโปร เลี้ยงลูกสาว

  0 9 เคลดลบคณพอมอโปรเลยงลกสาว-01  1 ใหเธอรบรถงความรกของพอ-01

  2 เปนภาพสะทอนอนาคตคครอง-01  3 ฟงทเธอฟง ดทเธอด เลนทเธอเลน-01

  4 ดกบแมของลก-01  5 โตไปดวยกน-01

  6 ออกเดทกบเธอ-01  7 ภายในสำคญกวาภายนอก-01

  8 ถายทอดความเขมแขง-01  9 สรางความทรงจำทด-01

   khunjay1121@gmail.com (Unchalee Too)
   Fri, 06 Dec 2019 08:03:07 +0700
 • ข้อตกลง 3 ประการ ก่อนการเล่นเกม

  GAME-2019

   khunjay1121@gmail.com (Unchalee Too)
   Mon, 21 Oct 2019 07:26:14 +0700
 • Pseudobulbar affect (PBA) หรือ "ภาวะควบคุมการหัวเราะไม่ได้"

  มองจิต ผ่านจอ : ภาพยนต์เรื่อง Joker

  JOKER ๑๙๑๐๐๕ 0002

   

  JOKER ๑๙๑๐๐๕ 0003

   

  JOKER ๑๙๑๐๐๕ 0001

   

  JOKER ๑๙๑๐๐๕ 0004

   

  JOKER ๑๙๑๐๐๕ 0005

   

  JOKER ๑๙๑๐๐๕ 0006

   khunjay1121@gmail.com (Unchalee Too)
   Sun, 13 Oct 2019 04:54:25 +0700
 • 7วิธี พัฒนาความฉลาดของลูก

  #infographic

  Info-MotherDay 2019-01

  7วิธีพัฒนาความฉลาดของลูก

  ต่อยอดให้ลูกเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เป็นของขวัญในวันแม่

  1. ฉลาดคิดฝึกเด็กให้รู้จักคิดในแง่บวก คิดในทางที่ดี คิดในทางสร้างสรรค์ สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้ รู้จักฝึกคิดในหลากหลายแง่มุม หลากหลายวิธี และเห็นผลที่จะตามมา

  2. ฉลาดสื่อสารฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ฝึกให้เด็กรู้จักเลือกที่จะพูดแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์ มีความปรารถนาดี และเจตนาดีต่อบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงคำพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์ ตลอดจนการเป็นผู้ฟังที่ดี โดยการรับฟังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กฉลาดขึ้นได้ เพราะจะทำให้ได้รับความรู้และข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ

  3. ฉลาดทำพ่อแม่ต้องมอบหมายงานให้เด็กทำ เพื่อฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ เช่น ทำงานบ้าน เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนตั้งเป้าหมายการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างความขยัน พากเพียร อดทน   มีวินัยในการควบคุมตนเอง และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

  4. ฉลาดสัมพันธ์ฝึกให้เด็กสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเล่น ทั้งเล่นกับเพื่อนหรือ พ่อแม่เล่นกับลูก เพื่อให้เด็กเรียนรู้กฎกติกา ได้รับความสนุกสนาน แบ่งปันช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้และรับ แสดงความชื่นชมให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เห็นถึงคุณค่าของการรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

  5. ฉลาดอารมณ์ฝึกให้เด็กรู้เท่าทันถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา รวมทั้งสามารถจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้ เช่น การจัดการกับความโกรธ ความไม่พอใจได้ โดยมีสติรู้ตัวและสามารถควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควร มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานที่ ฝึกผ่อนคลายความเครียด อารมณ์ดี รวมทั้งมีพื้นฐานด้านจิตใจที่มั่นคงและเข้มแข็ง

  6. ฉลาดเข้าใจฝึกให้เด็กมีทักษะในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น เด็กที่มีความเข้าใจในตนเอง มักแสดงความสนใจสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของตนเอง มีการรับรู้ตนเองตามความเป็นจริง รู้ว่าตนเองมีความสามารถและถนัดด้านไหน การจูงใจให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง จะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างแท้จริง และ

  7. ฉลาดปรับตัวฝึกให้เด็กสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ มีวิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง จะทำให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และหาทางเลือกที่เหมาะสม มีการตัดสินใจที่ดี มีความยืดหยุ่น สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

   khunjay1121@gmail.com (Unchalee Too)
   Thu, 08 Aug 2019 06:50:31 +0700
 • 10 วิธีคิด พิชิตการเลิกสุรา

  10 วธคดพชตสรา-01

  ข้อมูลจาก : ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ นักส่งเสริมสุขภาพจิต ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง

   khunjay1121@gmail.com (Unchalee Too)
   Mon, 15 Jul 2019 08:35:47 +0700
 • “ลด” ก่อน “งด” ป้องกันอาการถอนพิษสุรารุนแรง

   1562815832869

   khunjay1121@gmail.com (Unchalee Too)
   Thu, 11 Jul 2019 03:37:54 +0700
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต : โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต