เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  พยาบาลเทคนิคที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานอะไรบ้าง?

คำตอบ

การเปลี่ยนสายงานจากพยาบาลเทคนิคมาเป็นพยาบาลวิชาชีพต้องใช้เอกสาร ดังนี้
      1. สำเนาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล
      
      2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
กรณีขอย้ายลดระดับข้าราชการผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องทำหนังสือยินยอมที่จะย้ายลดระดับตามแบบขอย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม ตั่งแต่ระดับ 8 ลงมา ตามหลักเกณฑ์ ว 12 / 2542 ซึ่งปัจจุบันได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปรับเป็นพยาบาลวิชาชีพได้แล้ว (แต่ส่วนราชการจะต้องมีงบประมาณรองรับ)