เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ข้าราชการที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่ยังปฏิบัติราชการไม่ถึง 1 ปี สามารถลาไปศึกษาหรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้หรือไม่?

คำตอบ

ไม่สามารถลาได้ เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศฯ หมวด 2 การศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศข้อ 10 (2) กำหนดให้ข้าราชการลาไปศึกษาได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า หนึ่งปี แต่ หากส่วนราชการนั้น ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งก็สามารถที่จะให้ข้าราชการที่มีวันรับราชการไม่ครบหนึ่งปีไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้ แต่จะต้องพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
แหล่งอ้างอิง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 หมวด 2 การศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศข้อ 10 (2)