เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ข้าราชการได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน จำนวน 61 วัน (45 วันทำการ) ข้าราชการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ข้าราชการบรรจุใหม่มีสิทธิลาอุปสมบทได้หรือไม่?

คำตอบ

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเอาไว้ในข้อ 7 (8) (ค) ว่า ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน โดยมีวันลา(ป่วยและกิจ)ไม่เกินยี่สิบสามวันทำการแต่ไม่รวมวันลาตาม (ค) คือการลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ ดังนั้นข้าราชการรายดังกล่าวจึงมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบนั้น ๆ