เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  การสมัคร ฌกส. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

คำตอบ

การสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่คำขอสมัครส่งถึงสำนักงาน ฌกส. หรือหน่วยงานต้นสังกัดผู้สมัคร

2. มีอนามัยสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใกล้ขีดอันตราย

3.

    ก. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ

    ข. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในโครงการขององค์การเภสัชกรรม หรือ

    ค. เป็นพนักงาน ฌกส. หรือ

    ง. เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่คณะกรรมการ ฌกส. กำหนด

หมายเหตุ หลังจากได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกประเภทสามัญแล้ว สามารถนำคู่สมรสมาสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้ แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตาม 1. และ 2. และต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกสามัญ