เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  กรณีที่จำเป็นต้องพักแรมในช่วงระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้หรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ดังนี้
1) การจัดฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารครบทุกมื้อ ให้งดเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง
2) จัดอาหาร 2 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
3) จัดอาหาร 1 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย