แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19

โควิด-19 กับสุขภาพจิต1 ขอบคุณที่เข้าร่วมการประเมินฯ โควิด-19 กับสุขภาพจิต2

  ผลการตอบแบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19

โควิด-19 กับสุขภาพจิต  คุณได้คะแนนรวม 8 คะแนน

โควิด-19 กับสุขภาพจิต  การแปลผลการประเมิน

ท่านมีความกังวลในระดับปานกลาง หมายถึง ท่านมีความกังวลต่อไวรัส COVID-19 ปานกลาง ซึ่งอาจจะกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันในบางด้านของท่าน และมีโอกาสที่จะเพิ่มความกังวลสูงขึ้นได้หากไม่มีวิธีปฏิบัติตัวที่เหมาะสม

การดูแลตัว/การปฏิบัติตัว

- ควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง เฉพาะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ไม่แชร์ ไม่โพสต์ ไม่ใช้คำหยาบคาย

- ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกรมสุขภาพจิตและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- ทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความกังวล เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ดูรายการบันเทิง ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ อื่น ๆ

- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

- หาเพื่อนหรือคนในครอบครัวพูดคุยขอคำปรึกษา อาจทำได้หลายวิธี เช่น โทรศัพท์หรือคุยผ่าน โซเชียลมีเดีย ก็ได้

- ถ้ายังคงมีความกังวลสูง สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

โควิด-19 กับสุขภาพจิต แนะนำให้ประเมินต่อด้วยแบบประเมิน โรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)