แนวทางปฏิบัติสำหรับทีมสหวิชาชีพ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
iTem Description จำนวน Download (ครั้ง)
 แนวทางการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดโรงเรียน สำหรับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 100
 คู่มือแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลสนาม /Hospitel /Home Isolation และ Community Isolation 157
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน กรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 98
 คู่มือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 68
 แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 132
 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 176
 แนวทางการดูแลจิตใจสำหรับโรงพยาบาลสนาม ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 445
 ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 สำหรับเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE 202
 แนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 175
 แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 264
 แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิต 807
 บทเรียนการดำเนินงานการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนามกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 414
 คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน 466
 เสริมสร้างความเข้มเเข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ 680
 แนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม 786
 คู่มือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานการณ์ โควิด-19 228
 วิธีดูแลลูกในช่วงที่โควิด 19 ระบาด 131
 แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 247
 วัคซีนใจช่วยชุมชนเข้าใจให้โอกาส ผู้สงสัย/ติดเชื้อโควิด 19 และครอบครัว 213
 พลังชุมชนสุขใจห่างไกล COVID 127
 การปฐมพยาบาลทางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (Psychological First Aid : PFA during the COVID-19 outbreak) 268
 5 ข้อดูแลใจ ไม่ Burn out (ยุคโควิด-19) 205
 5 ข้อควรใช้ดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์โควิด-19 91
 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชนสู้ภัย COVID-19 ปี 2563 ถอดรหัสคุณค่าในชุมชน 385
 แบบสำรวจภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัย COVID - 19 520
 เเนวทางการสร้างวัคซีนใจ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน 232
 แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2563) 900
 คู่มือรายละเอียด ภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เป้าหมายระยะที่ 1 (Phase 1) : ระยะ 3 เดือนแรก 415
 คู่มือรายละเอียด ภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) 621
 แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) 867
 คู่มือการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและป้องกันการฆ่าตัวตายซ้า ส้าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 402
 คู่มือผู้นำชุมชนและอสม 1145
 แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563-2564 728
 การดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 527
 แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจในสถานพยาบาลและชุมชน : กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องถูกกักกันและผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 582
 แนวทางการดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับการควบคุมเพื่อสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุม 314
 คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย Covid -19 ขณะรักษาตัว ณ หอผู้ป่วย Cohort Ward โรงพยาบาลศรีธัญญา 687
 องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 1446
 แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน COMMUNITY VACCINES 952
 แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 : C4) 1182
 คู่มือการดูแลสังคมและจิตใจ บุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 1914
 คำแนะนำเรื่องการตรวจ rapid antibody test ในการวินิจฉัยโรค COVID-19 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 263
 การจัดการความเครียดของบุคลากรสุขภาพระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 Managing Healthcare Workers’ Stress Associated with the COVID-19 Virus Outbreak 710
 คำแนะนำการรักษาภาวะถอนแอลกอฮอล์สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 413
 อันตรกิริยาระหว่างยาจิตเวชและยารักษาโรคโควิด-19 295
 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) 420
  คู่มือการจัดทำแผนประคองกิจการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1394
 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 1293
 TRC Interim Resuscitation Guidance for Healthcare Providers during COVID-19 Outbreak แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (31 มีนาคม 2563) 440
 แนวทางสำหรับจิตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 370
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 443
 แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิตฉบับที่ 1 / 2563 949
 คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 2983