สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด มีกำหนดจัด #ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ลงทะเบียนการประชุม โดย SCAN QR CODE ตามประเภทของสมาชิก ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564