เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาต่อภาระด้านนามธรรมของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: สกาวรัตน์ พวงลัดดา

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาต่อภาระด้านนามธรรมของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 149

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาต่อภาระด้านนามธรรมของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2543 จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มทดลองได้รับการเข้ากลุ่มสุขภาพจิตศึกษา ซึ่งู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของนอร์เบคและคณะ (Norbeck et al., 1991) ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการประเมินหรือตอบสนอง การสนับสนุนด้านข้อมูล และการสนับสนุนด้านแหล่งประโยชน์และบริการ โดยเข้ารน่วมกลุ่มทั้งหมด 4 ครั้ง ในเวลา 2 สัปดาห์ มีผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม กลุ่มควบคุมได้คู่มือการดุแลผู้ป่วยจิตเภท เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ภาระการดูแลด้านนามธรรม ซึ่งผ่านการตรวจสอบเนื้อหา และทดสอบความเชื่อมั่นได้ .78 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพขณะทำกลุ่ม นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติบรรยาย และการทดสอบยูของแมน-วิทนีย์ (Mann-Whitney U test) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนำมาวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนภาระการดูแลด้านนามธรรมของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่าดงมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2. กลุ่มทดลองมีปัจจัยในการบำบัดเกิดขึ้นดังนี้ คือ การมีความรู้สึกคล้ายคลึงกับ (universality) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (cohesiveness) การให้ข้อมูล (imparting of information) การระบาย (catharsis) ความเกื้อกูล (altruism) และความหวัง (hope)
website women that cheat with married men wife cheaters
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
my wife cheated now what read women who cheat with married men
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater

Keywords: กลุ่มสุขภาพจิตศึกษา, ผู้ดูแล, พยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเภท, กลุ่มกิจกรรมบำบัด, กลุ่มบำบัด, การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, schizophrenia, schizo, nurse, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000067

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต