เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: จุลจราพร ศรีเพชร

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 148

รายละเอียด / Details:

วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าจะเกิดผลกระทบต่อพัฒนาการของร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แยกตัวเองและเกิดความคิดฆ่าตัวตาย การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น กรอบแนวคิดในการศึกษาประยุกต์จากทฤษฎีระบบของนิวแมน (1995) กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 400 คน ของโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา 3 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลของประชากรและสังคมเศรษฐกิจทั่วไป แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CES-D แบบประเมินความผูกพันกับบิดา มารดา แบบประเมินความสัมพันธ์กับเพื่อน และแบบประเมินบริการแนะแนวสุขภาพจิตในโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์จำแนกประเภท โดยวิธีแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวันรุ่นมีร้อยละ 44.80 มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมระหว่างบุคคล 2 ปัจจัย ที่พบว่ามีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเรียงตามลำดับ คือ ความผูกพันกับบิดา มารดา และความสัมพันธืกับเพื่อน โดยสามารถจำแนกภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ได้ร้อยละ 67.80 ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อมระหว่างบุคคลอีก 1 ปัจจัยคือ การมีเหตุการณ์สูญเสีย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน และปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว สถานภาพสมรสของบิดามารดา จำนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ของครอบครัว และการมีบริการแนะแนวสุขภาพจิตในโรงเรียนพบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ผลที่ได้จาการศึกษา ได้ข้อเสนอแนะในการดูแลวันรุ่นเพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้านั้นต้องมุ่งเน้นส่งเสริมให้วัยรุ่นและบิดามารดามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยให้วัยรุ่นได้รับการดูแลเอาในใส่ที่เหมาะสม บิดามารดาไม่ปกป้องคุ้มครองวัยรุ่นมากเกินไป และการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน โดยจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยให้วัยรุ่นเกิดทักษะทางสังคม และทำให้เห็นคุณค่าในตนเอง กลยุทธ์ เช่น จัดตั้งกลุ่มให้วัยรุ่นได้มีโอกาสเข้าร่วม หรือส่งเสริมกลุ่มของวัยรุ่นที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง
website link wife cheaters
unfaithful spouse cheat husband
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
women looking to cheat link when a husband cheats
horny sex stories read reading sex stories
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: ภาวะซึมเศร้า, วัยรุ่น, ซึมเศร้า, เศร้า, depress, depression, depressive disorder, adolescent, adolescence

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000066

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต