เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การติดคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต และแนวทางการป้องกัน แก้ไข

 

ผู้วิจัย/Authors: ผจงจิต ผาภูมิ

ชื่อเรื่อง/Title: การติดคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต และแนวทางการป้องกัน แก้ไข

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม 2546, หน้า 41-54.

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เข้มามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดคำถามว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มากเกินไป จนทำให้เกิดการติดหรือไม่ ในต่างประเทศการติดคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นปัญหาใหม่ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก และยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในวงการนักจิตวิทยา ว่าควรที่จะจัดอยู่ในความผิดปกติทางจิตเบื้องต้นหรือไม่ การติดคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจะเกิดเมื่อผู้ใช้มีการใช้มากเกินไป ไม่สามารถเลิกใช้หรือควบคุมไม่ให้ใช้ได้ มีความรู้สึกคับข้องใจ เมื่อไม่ได้ใช้จนทำให้ละทิ้งหน้าที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพตนเอง สัมพันธภาพกับครอบครัวและบุคคลอื่น การเรียน การงาน และทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกด้วย ถึงแม้การติดคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตยังไม่ได้จัดอยู่ในความผิดปกติทางจิตเบื้องต้นก็ตาม แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ โดยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ และช่วยให้ผู้ติดยอมรับการช่วยเหลือไม่ตำหนิหรือดุว่าให้ความเคารพในความเป็นบุคคล และหากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในครอบครัว ควรส่งปรึกษาบุคลากรทีมสุขภาพจิตหรือผู้ที่มีความรู้ตางๆ เพื่อให้ได้รับการช่วยหลืออย่างเหมาะสม บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทีมสุขภาพจิต หรือผู้ที่สนใจโดยเฉพาะครอบครัว ตระหนักถึงด้านลบของการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ทราบถึงลักษณะของการใช้ที่ผิดปกติ ปัจจัยที่มีผลให้ผู้ใช้เกิดการติด ทราบวิธีการจัดการกับปัญหาและแนวทางการป้องกันการติดคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต.
why men have affairs website married men who cheat with men
read go married and want to cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
cheaters link all women cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: การติดคอมพิวเตอร์, การติดอินเตอร์เน็ต, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Code: 0000658

ISSN/ISBN: 2859-497

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทความฟื้นวิชา