เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: มิติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด

 

ผู้วิจัย/Authors: เวทินี สุขมาก

ชื่อเรื่อง/Title: มิติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม 2546, หน้า 31-39.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบมิติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด ของแบบสอบถามการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพที่ผู้วิจัยแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ (Multidimensional Health Locus of Control Scale) ซึ่งพัฒนาโดย Wallston, Wallston และ De Vellis ในวัยรุ่น ที่ติดสารเสพติดที่มาบำบัด ณ คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์บำบัดรักษายาเพสติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 103 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Multidimensional Scaling (MDS) ผลการศึกษาพบว่ามิติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด 3 มิติ คือ มิติแหล่งสาเหตุ มิติความคงที่ และมิติการควบคุมสาเหตุ การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการอ้างสาเหตุใน อนาคต
click here read here what is infidelity
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
wife cheaters infidelity open
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
most women cheat women affair married men cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: มิติการรับรู้, ความสามารถในการควบคุมตนเอง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม

Code: 0000656

ISSN/ISBN: 2859-497

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ