เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญวดี เพชรรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม 2546, หน้า 21-30

รายละเอียด / Details:

การศึกษาการดูแลด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านเพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานภาพการสมรสของบิดามารดา และ ที่อยู่อาศัยต่อความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียด อาการเครียด และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจากวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีจำนวน 600 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง 60 (Suanprung Stress Test-60) บางส่วนและแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดในระดับปานกลางและแสดงอาการเครียดในระดับมาก โดยแสดงออกทางอารมณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนพฤติกรรมการดุแลตนเองด้านสุขภาพ จิต โดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ การดุแลสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปและ พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การปฏิบัติตามความเชื่อและศาสนา และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันเท่านั้น มีความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดและอาการเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นเรียนและเพศที่แตกต่างกันมีการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารการศึกษาในโรงเรีบยน พยาบาลชุมชนหรือพยาบาลประจำโรงเรียนในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือดูแล ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียน โดยเฉพะาการให้ความสำคัญกับการเจ็บป่วยด้านสุขภาพร่างกายที่อาจมีสาเหตุจากปัญหาสุขภาพจิต
click here read here what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
unfaithful spouse unfaithful husband
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
aids pictures symptoms click aid symptoms
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
meet to cheat go why women cheat
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
reasons women cheat go how to cheat on wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
percent of women that cheat link how to spot a cheater
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ความเปราะบางต่อความเครียด, อาการเครียด, วัยรุ่นในโรงเรียน, การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 0000654

ISSN/ISBN: 2859-497

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ