เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กระบวนการมีส่วนร่วมของพลังชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตบ้านท่าม่วง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: อุไรวรรณ เพ็งหนู

ชื่อเรื่อง/Title: กระบวนการมีส่วนร่วมของพลังชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตบ้านท่าม่วง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม 2546, หน้า 1-12.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการศึกษากึ่งทดลอง เก้บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาประวัติชีวิตบุคคล การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของพลังชุมชนในการสร้าเงสริมสุขภาพจิต โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบ A-I-C และ Mond mapping มาวิเคราะห์กิจกรรม และศึกษาเปรียบเทียบ สุขภาพจิตชุมชนระหว่างชุมชนศึกาาทดลอง คือ ชุมชนบ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ กับชุมชนศึกษาควบคุม คือชุมชนบ้านแท่นแก้ว ตำบลบางเดือน ในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2544 ถึงเดือน มีนาคม 2545 ผลการวิจัยพบว่าเทคนิคการประชุมแบบ แบบ A-I-C และ Mond mapping เมื่อนำมาผสมผสาน ทำให้เกิดพลังชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ปัญหา และความต้องการตลอดจนการคิดค้นวิธีการสร้างพลังความร่วมมือของคนในชุมชน ให้มีสุขภาพจิตที่ดี กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว ก่อให้เกิดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิต พบว่า ภาวะสุขภาพจิตในชุมชนศึกษาทดลอง มีภาวะสุขภาพจิตที่ดีเพิ่มขึ้น ขณะที่ชุมชนศึกษาควบคุมไม่พบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเทคนิค แบบ A-I-C และ Mond mappingสามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาหรือสนับสนุนงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพขิตชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี และชุมชนมีความขัดแย้งต่อการจัดการปัญหาโดยอาศัย ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
click here cheat on husband what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated

Keywords: กระบวนการมีส่วนร่วม, พลังชุมชน, การสร้างเสริมสุขภาพจิตชุมชน, เทคนิค Mind mapping, เทคนิค A-I-C

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Code: 0000650

ISSN/ISBN: 2859-497

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ