เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: อุบลวรรณ เรือนทองดี

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 147

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษากลุ่มต่อ ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 จำนวน 78 คน ของโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างมีระบบ จากนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4,5 และ 6 จำนวน 155 คน ที่มีภาวะซึมเศร้า และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มควบคุม 40 คน กลุ่มทดลอง 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปทางประชากร และสังคม-เศรษฐกิจ แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CES-D และ โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ให้กลุ่มควบคุมจัดให้รับบริการแนะแนวของโรงเรียนตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองจัดให้ได้รับบริการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 1 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 น าทีรวมเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CES-D ประเมินภาวะซึมเศร้าก่อน และหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมุลทั่วไปทางประชากร และสังคมเศรษฐกิจ โดยสถิติพรรณนาความถี่และร้อยละ และเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะซึมเศร้าจากผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม โดยช้าถิติ t-test ผลการวิจัย พบว่า การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มสามารถลดภาวะซึมเศร้าในวันรุ่นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยได้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดบริการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแก่วันรุ่นจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้วันรุ่นมีทีกษะในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง สามารถเผชิญกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม และรู้จักเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
married looking to cheat link how can people cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
percent of women that cheat click how to spot a cheater
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men

Keywords: การให้คำปรึกษา, ภาวะซึมเศร้า, วัยรุ่น, ซึมเศร้า, depress, depression, การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม, ปรึกษา, counseling, group counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000065

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต