เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในภาคใต้ตอนล่าง

 

ผู้วิจัย/Authors: นวลตา อาภาคัพกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในภาคใต้ตอนล่าง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 146

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. ปัจจัยด้านการเลี้ยงดูที่มีผลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กสงขลาฯ 2. ปัจจัยด้านการพึ่งพาทางสังคมที่มีผลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่เข้ารนับการฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กสงขลา 3. ปัจจัยด้านผู้ปกครองที่มีผลต่อการกระทำผิดของเด็ก 4. ปัจจัยด้านกระชากรของเด็กและผู้ปกครองที่มีผลต่อการกระทำผิดของเด็ก ผลการศึกษา เด็กกระทำผิดที่เข้ารับการควบคุมในสถานพินิจแด็กกและเยาวชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 10-20 ปี เด็กที่กระทำผิดส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ร้อยละ 47.0 มาจากครอบครัวแตกแยก ร้อยละ 26.0 ร้อยละ 46.0 มีประวัติการหนีโรงเรียน และหนีออกจากบ้าน ร้อยละ 18.0 ถูกทำโทษรุนแรง ร้อยละ 36.0 มีผู้ปกครองที่มีบุคลิกภาพเป็นคนเจ้าระเบียบ จู้จี้ขี้บ่น ร้อยละ 25.0 ของเด็กไม่ชอบวิชาภาษาไทย/อังกฤษ และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 64.0 มีความรู้สึกรักแม่มากกว่าพ่อ ร้อยละ 70.0 ชอบเล่นนอกบ้านมากกว่าเล่นในบ้านกับพี่น้อง เมื่อเปรียบเทียบการพึ่งพาทางสังคมที่เด็กได้รับ พบว่า ในการพึ่งครูและเพื่อน ระหว่างเด็กที่กระทำผิดและไม่กระทำผิด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านปัจจัยเสี่ยง พบว่า เด็กที่มีผู้ปกครองเป็นคนจู้จี้จกจิก มีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทำผิด 2.04 เท่าของเด็กที่อยู่นอกสถานพินิจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.013 (CI= 1.20-4.83) เด็กที่มีผู้ปกครองเข้มงวดเจ้าระเบียบมีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทำผิดเป็น 4.57 เท่าของเด็กนอกสถานพินิจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (CI=2.00-10.42) เด็กที่ชอบเล่นกีฬาเป็นปัจจัยในการป้องกันการกระทำผิดของเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (CI 0.14-0.025) เด็กที่ชอบทำตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มมีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทำผิดเป็น 2.9 เม่าของเด็กที่ไม่กระทำผิด (CI 0.63-10.33)
husbands who cheat website why wifes cheat
read go married and want to cheat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat

Keywords: เด็ก, เยาวชน, ภาคใต้ตอนล่าง, การกระทำผิด, สถานพินิจ, คดี, ผิดกฎหมาย, ปัญหาสุขภาพจิต,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000064

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต