เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเน้นทฤษฎีการพิจารณาเหตุผลและอารมณ์และการให้ข้อสนเทศที่มีต่อการพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนในสถานฝึกและอบรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพิน พ้ิมพ์เสน

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเน้นทฤษฎีการพิจารณาเหตุผลและอารมณ์และการให้ข้อสนเทศที่มีต่อการพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนในสถานฝึกและอบรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 144-145

รายละเอียด / Details:

บทนำ วัตถุประสงค์ การวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimeืntal Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและการให้ข้อสนเทศต่อการพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนในสถานฝึกอบรม และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ผลที่ได้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. คะแนนความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนที่ได้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. คะแนนความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนที่ได้ร่วมการให้ข้อสนเทศก่อนการทดลองและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. คะแนนความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและเยาวชนกลุ่มที่ได้รับการให้ข้อสนเทศหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. คะแนน ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและเยาวชนกลุ่มควบคุมหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (5) คะแนนความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ของเยาวชนที่ได้รับการให้ข้อสนเทศและเยาวชนกลุ่มควบคุม หลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
website why people cheat in marriage wife cheaters
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
cheaters wife affair read
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
cheats read infidelity in marriage
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: การให้คำปรึกษา, การให้การปรึกษา, ปรึกษา, กลุ่ม, การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม, การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม, group counseling, counseling, วามฉลาดทางอารมณ์, EQ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000063

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต