เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สาเหตุการเป็นภรรยาน้อย

 

ผู้วิจัย/Authors: นงพงา ลิ้มสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: สาเหตุการเป็นภรรยาน้อย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2537, หน้า 14-28

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อสำรวจหาปัจจัยหรือสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจหรือผลักดันให้ผู้หญิงเป็นภรรยาน้อย และยังคงเป็นภรรยาน้อยอยู่ต่อไป วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยที่มาขอรับการบำบัดรักษาที่คลินิกจิตเวชและสถานภาพเป็นภรรยาน้อยจำนวน 20 ราย โดยวิธีการสัมภาษณ์และตรวจสภาพจิตเพื่อการวินิจฉัยทางจิตเวช และได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบลึกถึงข้อมูลพื้นฐานของบุคลิกภาพ ปัจจัยหรือสาเหตุที่ชักจูงหรือผลักดันให้มาเป็นภรรยาน้อย ตลอดจนความเห็น ความรู้สึกต่างๆ ต่อสถานภาพการเป็นภรรยาน้อย ข้อมูลได้รับการเก็บ และวิเคราะห์อย่างมีระบบ ผลการศึกษา พบว่าเหตุผลขอลการเป็นภรรยาน้อยตามที่ตัวผู้ให้สัมภาษณ์ตอบได้เองคือความต้องการ ความรักความอบอุ่น และอยากมีที่พึ่งทางใจ ถูกสามีหลอกหรือฉุดไปข่มขืน หรือหลอกว่ายังไม่มีภรรยา ต้องการเงินหรือมีผู้อุปการะ และสาเหตุอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ส่วนปัจจัยที่ได้จาการวิเคราะห์จากประวัติและคำให้สัมภาษณ์คือภรรยาน้อยเหล่านี้มีปัญหาทางบุคลิกภาพที่มีส่วนผลักดัน หรือทำให้ไม่เลิกจากการเป็นภรรยาน้อย กล่าวคือบุคคลเหล่านี้มักมีบุคลิกภาพต้องการพึ่งพาคนอื่นสูง รู้สึกเศร้าง่าย มี วุฒิภาวะไม่สมอายุ หุนหันพลันแล่น ชอบเรียกร้องความสนใจ สรุปผลการศึกษา การขาดความรักความอบอุ่นในวัยเด็ก หรือความผิดหวังในคู่ครองคนก่อนทำให้ผู้หญิงเหล่านี้พยายามแสวงหาความรักความอบอุ่นจากสามี แม้ต้องเป็นภรรยาน้อยก็ยอม ปัญหาบุคลิกภาพและความยากจนก็เป็นปัจจัยสำคัญ สิ่งที่จะช่วยการป้องกันคือการเลี้ยงดูเด็กให้มีความอบอุ่น มีครอบครัวที่อบอุ่น ระบบการศึกษาที่ดีที่ช่วยอบรมและส่งเสริมให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี มีวุฒภาวะสมวัยสามารถมีความคิดแบบมีวิจารณญาณ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะช่วยป้องกันได้ ส่วนที่รัฐจะช่วยได้คือแก้ปัญหา ความยากจนของประชากรให้ได้ผลก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้อีกส่วนหนึ่งอย่างแน่นอน.
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
why men have affairs go redirect
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
married men affairs go reasons why husbands cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: ผู้หญิง, ภรรยาน้อย, สาเหตุการเป็นภรรยาน้อย, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, จิตเวช, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00006230

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ