เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เปรียบเทียบผลการให้ความรู้เรื่องโรคจิตเภทแก่ญาติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลประสาทสงขลา

 

ผู้วิจัย/Authors: อัญชุลีเตมียะประดิษฐ์

ชื่อเรื่อง/Title: เปรียบเทียบผลการให้ความรู้เรื่องโรคจิตเภทแก่ญาติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลประสาทสงขลา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2537, หน้า 2-13.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้ความรู้เรื่องโรคจิตเภทแก่ญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลประสาทสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือญาติของผู้ป่วยที่มารับการรักษาจากโรงพยาบาลสงขลา จำนวนทั้งหมด 34 ราย โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) แล้วจัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 17 ราย การแบ่งกลุ่มใช้การสุ่มแบบง่าย (simple randomization) การให้ความรู้ได้ใช้การสอนแบบมีแบบแผนโดยให้คำตอบแก่ญาติผู้ป่วยแบบรายบุคคล และสอนตามเนื้อหาที่กำหนดไว้ จำนวน 5 ครั้ง เก้บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทั้งก่อนและหลังสอน ซึ่งเครื่องมือนี้ได้นำไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบ ผลของการให้ความรู้ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองใช้สถิติอ้างอิง independent t-test สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ผู้ป่วยที่ญาติได้รับการสอนความรู้เรื่องโรคมีอัตราการกลับเข้าอยู่ใหม่ในโรงพยาบาลและการกำเริบซ้ำของโรคน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสอน (ร้อยละ 17.6, 23.5 และร้อยละ 35.3, 64.7 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบระดับความเดือดร้อนของญาติ ความรู้เรื่องโรคจิตเภท ความรู้เรื่องระบบการใช้บริการของโรงพยาบาลของทั้ง 2 กลุ่ม หลังการสอนพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.05)
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
website open i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill website the morning after pill
why men have affairs go redirect
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ความรู้เรื่องโรคจิตเภท, ญาติผู้ป่วย, การพยาบาล, การให้สุขศึกษาแบบกลุ่ม, โรคจิต, จิตเวช, การพยาบาลจิตเวช,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลประสาทสงขลา

Code: 00006228

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ