เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการกลุ่มจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนสำหรับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 1-3.

 

ผู้วิจัย/Authors: ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการกลุ่มจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนสำหรับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 1-3.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2535, หน้า 129-136.

รายละเอียด / Details:

โครงการกลุ่มจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 1-3 โดยรับอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในวันสุดสัปดาห์ เป็นเวลา 20 ชั่วโมง และมีผู้นำกลุ่มเป็นผู้เอื้ออำนวยให้กระแสกลุ่มดำเนินไปตามเป้าหมาย การวัดผลได้ใช้แบบวัด POI (Personal Inventory) ก่อนและหลังการเข้าร่วมกลุ่ม ผลปรากฎว่ากลุ่มจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนช่วยให้นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาตนเพิ่มขึ้น
website link wife cheaters
click here cheat on husband what is infidelity
how to spot a cheater women affair open
why men have affairs redirect redirect
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
my husband cheated femchoice.org dating for married people
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why do husband cheat site when married men cheat
cheaters link all women cheat

Keywords: โครงการกลุ่มจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, นักศึกษาแพทย์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 00006217

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ