เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจหาปัจจัยเกี่ยวข้องของภาวะปัญญาอ่อน และความต้องการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตภาคเหนือ

 

ผู้วิจัย/Authors: ชวาลา เธียรธนู

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจหาปัจจัยเกี่ยวข้องของภาวะปัญญาอ่อน และความต้องการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตภาคเหนือ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2537. หน้า 89-95

รายละเอียด / Details:

ได้สำรวจแนวความคิดและความต้องการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะปัญญาอ่อนคือ พันธุกรรม รองลงมาได้แก่ มารดาติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ และมารดาขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการมีจำนวนทั้งสิ้น 664 คน ส่วนใหญ่จะมีระดับอายุไม่เกิน 6 ปี และเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง การบริการแก่บุคคลปัญญาอ่อนของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจะเป็นในด้าน Primary Prevention ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย คาดหวังให้ศูนย์บริการปัญญาอ่อนภาคเหนือทำหน้าที่ในด้านป้องกัน รักษาพยาบาลบุคคลปัญญาอ่อน รองลงมาคือสนับสนุนความรู้ด้านป้องกันภาวะปัญญาอ่อนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ การศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดบริการทางวิชาการและการบริการแก่บุคคลปัญญาอ่อนให้ เหมาะสมตามสภาพของชุมชนต่อไป
My wife cheated on me click all wives cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
reasons women cheat go how to cheat on wife

Keywords: ภาวะปัญญาอ่อน, เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย, การบริการแก่บุคคลปัญญาอ่อน, mental retardation, MR

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

Code: 00006206

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ