เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการศึกษาความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อด้วยการเล่านิทานกับการดูวีดีทัศน์ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง

 

ผู้วิจัย/Authors: สุธัญญา อภัยยานุกร

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการศึกษาความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อด้วยการเล่านิทานกับการดูวีดีทัศน์ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 142

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการเล่านิทาน และการดวีดีทัศน์ และเปรียบเทียบผลของความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อนิทาน กับการใช้สื่อวีดีทัศน์ ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง โรงพยาบาลราชานุกูล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง (IQ 35-49) อายุ 10-15 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยในของกลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ โรงพยาบาลราชานุกูล คัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 16 คน กลุ่มตัวอย่างทุกราย ต้องสามารถเข้าใจและสื่อภาษาได้ กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 8 คน มีชายและหญิง จำนวนเท่ากันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 อย่างคือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นิทานและวีดีทัศน์และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบวัดความเข้าใจและการสื่อภาษาไทยโดยใช้สื่อนิทานและวิดีทัศน์ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเองการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป (SPSS for Window) ผลการศึกษาพบว่า 1. กลุ่มที่ใช้วิธีสื่อโดยการเล่านิทาน มีความเข้าใจและการสื่อภาษา ภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. กลุ่มที่ใช้วิธีสื่อโดยการดูวีดีทัศน์ มีความเข้าใจ และการสื่อภาษา ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 3. เปรียบเทียบผลของความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีเล่านิทานกับกลุ่มที่ใช้การดูวีดีทัศน์ ก่อนการทดลองพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 4. เปรียบเทียบผลของความเข้าใจและการศื่อภาษาระหว่างกลุ่มที่ใช้วีเล่านิทานกับกลุ่มที่ใช้วิธีการดูวีดีทัศน์ ภายหลังการทดลองพบว่า กลุ่มที่ใช้วิธีการเล่านิทาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ใช้การดูวีดีทัศน์เย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
cheaters click here read
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheaters link all women cheat

Keywords: บุคคลปัญญาอ่อน, ปัญญาอ่อน, การสื่อภาษา, การปฏิบัติการพยาบาล, พยาบาล, เล่านิทาน, ดูวีดีทัศน์, โรงพยาบาลราชานุกูล, MR, mr

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000062

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต